پرسشنامه زنجیره تامین لارج

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین لارج دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: زنجیره تامین ناب، زنجیره تامین چابک، تاب آوری زنجیره تامین و زنجیره تامین سبز

تعریف مفهومی پرسشنامه زنجیره تامین لارج

زنجیره تامین لارج شامل بکارگیری همزمان رویکردهای ناب، چابک، ارتجاعی و سبز در مدیریت ارتباط با تامین‌کننده است. این شیوه از مدیریت زنجیره تامین به سازمان کمک می‌کند تا از مزایای رویکردهای برتر این حوزه به صورت همزمان استفاده کند. همچنین ضمن بهره‌گیری از مزایای تک تک آن‌ها همزمان کاستی‌های آن‌ها را بپوشاند. در برخی مطالعات پایداری نیز به عنوان یکی از ابعاد زنجیره تامین لارج در نظر گرفته شده است. این نگرش اشتباه نیست اما باید بدانید پایداری در مفهوم سبز بودن زنجیره تامین نهفته است. بنابراین بهتر است ناب بودن، چابکی، سبزینگی و تاب‌آوری را به عنوان چهار رکن زنجیره تامین لارج در نظر بگیرید.

زنجیره تامین : زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می‌باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش‌ها می‌توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند.

زنجیره تامین لارج : مدیریت زنجیره تامین لارج تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، پایدار و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تامین کناره هم بنشاند تا از مزایای تک تک آنها بهرمند شده و همزمان کاستی‌های آنها را بپوشاند. در مدیریت زنجیره تامین ناب تلاش بر این است تا سطح موجودی انبار به صفر برسد و مدیریت زنجیره تامین چابک هدف خود را بر پاسخ فوری به مشتری و بازار می‌گذارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش وضعیت زنجیره تامین لارج از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمره‌گذاری سوالات تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه صورت گرفته است. نمره هر یک از ابعاد اصلی نیز براساس میانگین نمرات مربوط به سوالات آن سازه تعیین می‌شود.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله