پرسشنامه اثربخشی سازمان

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نوآوری (انطباق)، تعهد سازمانی (کسب هدف)، رضایت شغلی (یگانگی) و سلامت سازمانی (حفظ الگوها)

درباره پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز طراحی شده است. مدل پارسونز با حروف مخفف AGIL مشخص گردیده است و چهار کارکرد اصلی را ارائه می‌دهد که کلیه سیستم‌های اجتماعی برای بقا باید آن‌ها را انجام دهند:

  • انطباق (Adaptation) : مسئله تحصیل منابع کافی
  • نیل به هدف (Goal Attainment) : مسئله هدف‌گذاری و اجرای آن
  • انسجام (Integration) : مسئله همکاری و هماهنگی بین واحدهای فرعی سیستم
  • کمون یا حفظ الگو (Latency) : مسئله ایجاد و حفظ فرهنگ و ارزش‌های خاص سیستم

این طرح علاوه بر قابل استفاده بودن برای تمام انواع سیستم‌های اجتماعی می‌تواند برای بیش از یک سطح تجزیه و تحلیل در یک سیستم معین نیز به کار رود. در سطح اکولوژیکی پارسونز سازمان‌ها را با کارکرد جامعه بزرگ‌تر مرتبط می‌سازد. وی با کاربرد مدل AGIL در سطح جامعه مطرح کرد که واحدهای اجتماعی تابع مانند سازمان‌ها را می‌تواند با توجه به کارکرد اجتماعی آنان طبقه‌بندی کرد. بعدها از این نظریه در مدیریت استفاده زیادی گردید. برای نمونه تامپسون نظریه سطوح سازمان را براساس مطالعات پارسونر ارائه کرد.

تعریف مفهومی و عملیاتی اثربخشی سازمانی

تعریف مفهومی اثربخشی سازمان : اثربخشی سازمانی Organizational effectiveness مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر دست پیدا کرده است. اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست. بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز ماًموریت‌هایشان را از طریق راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

به عبارت ساده‌تر اثربخشی سازمانی، معمولاً در قالب میزان یا درجه‌ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می‌آورد. همچنین اثربخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های موردنظر خود نایل می‌آید. اثربخشی مفهومی کلی دارد و به صورت ضمنی دربر گیرنده تعدادی از متغیرهاست. اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را تحقق بخشیده است. پرسشنامه اثربخشی سازمان نشان می‌دهد سازمان چقدر توانسته است ذی‌نفعان استراتژیک خود را شناخته و خواسته‌هایشان را برآورده کند.

تعریف عملیاتی: پارسونز مدلی را برای سنجش اثربخشی سازمان ارائه کرده است که به مدل AGIL معروف است. برای سنجش اثربخشی سازمان بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز باید نوآوری، تعهد، رضایت شغلی و سلامت سازمانی بررسی شود. برای تعیین پایایی پرسشنامه فوق از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر ۰٫۹۵ بدست آمده و نشان می‌دهد که پرسشنامه از میزان پایایی بالایی برخوردار است. هنگام تعیین اثربخشی سازمان، حدود یا میزانی که هدف‌های چندگانه تأمین شده‌اند، سنجیده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله