پرسشنامه اثربخشی سازمان

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان

فایل ورد پرسشنامه اثربخشی سازمان

هدف: بررسی اثربخشی سازمانی

ابعاد: نوآوری = انطباق، تعهد سازمانی = کسب هدف، رضایت شغلی =  یگانگی و سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز

اثربخشی سازمانی Organizational effectiveness مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر دست پیدا کرده است. پارسونز مدلی را برای سنجش اثربخشی سازمان ارائه کرده است که به مدل AGIL معروف است. برای سنجش اثربخشی سازمان بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز باید نوآوری، تعهد، رضایت شغلی و سلامت سازمانی بررسی شود. برای تعیین پایایی پرسشنامه فوق از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر ۰٫۹۵ بدست آمده و نشان می دهد که پرسشنامه از میزان پایایی بالایی برخوردار است. هنگام تعیین اثربخشی سازمان، حدود یا میزانی که هدف‌های چندگانه تأمین شده‌اند، سنجیده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

تعریف مفهومی اثربخشی سازمان : اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست. بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز ماًموریت‌هایشان را از طریق راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارت ساده‌تر اثربخشی سازمانی، معمولاً در قالب میزان یا درجه‌ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می‌آورد. اثربخشی سازمانی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های موردنظر خود نایل می‌آید. اثربخشی مفهومی کلی دارد و به صورت ضمنی دربر گیرنده تعدادی از متغیرهاست. اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را تحقق بخشیده است. پرسشنامه اثربخشی سازمان نشان می‌دهد سازمان چقدر توانسته است ذینفعان استراتژیک خود را شناخته و خواسته‌هایشان را برآورده کند.