اثربخشی سازمان

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان

فایل ورد پرسشنامه اثربخشی سازمان

هدف: بررسی اثربخشی سازمانی

ابعاد: نوآوری = انطباق، تعهد سازمانی = کسب هدف، رضایت شغلی =  یگانگی و سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز

پارسونز مدلی را برای سنجش اثربخشی سازمان ارائه کرده است که به مدل AGIL معروف است. برای سنجش اثربخشی سازمان بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز باید نوآوری، تعهد، رضایت شغلی و سلامت سازمانی بررسی شود. برای تعیین پایایی پرسشنامه فوق از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر ۰٫۹۵ بدست آمده و نشان می دهد که پرسشنامه از میزان پایایی بالایی برخوردار است.

تعریف مفهومی اثربخشی سازمان : اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز ماًموریت‌هایشان را از طریق راهبردهای سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارت ساده‌تر اثربخشی سازمانی، معمولاً در قالب میزان یا درجه‌ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می‌آورد.