پرسشنامه تعهد سازمانی

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با شیوه تفسیر

 • دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی الن و مایر : دارای سه بعد (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) و ۲۴ گویه
 • دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی مودای و استیرز : تک بعدی و ۱۵ گویه
 • دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر : دارای سه بعد (عوامل انسانی، شغلی و محیطی) و ۱۵ گویه
 • فرم کوتاه پرسشنامه تعهد سازمانی: تک بعدی شامل ۶ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان دیدگاه روانشناسی اعضای سازمان نسبت به وابستگی آنها به سازمانی که در آن کار می‌کند، تعریف می‌شود. تعهد کارکنان نقشی اساسی در تعیین اینکه آیا یک کارمند برای مدت طولانی‌تری در سازمان خواهد ماند و با اشتیاق برای رسیدن به هدف سازمان کار خواهند کرد، بازی می‌کند.

تعهد سازمانی، تعلق خاطری است هر یک از کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس می‌کند. تعهد سازمانی را می‌توان با میزان آمادگی افراد یک سازمان به درونی کردن ارزش‌های سازمان اندازه‌گیری کرد. علاوه بر این تعهد سازمانی را می‌توان بر حسب درجه‌ی تکمیل مسئولیت‌ها و وظایف کارکنان مورد ارزیابی قرار داد. اندازه‌گیری تعهد سازمانی با مشاهده‌ی رفتار افراد در محل کار نیز امکان‌پذیر است.

ابعاد مقیاس تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و میر

الن و مایر (Allen and Meyer)، در دهه‌ی ۹۰ میلادی، یک نظریه‌ی تحلیلی برای تعهد سازمانی بیان کردند و آن را به سه بخشِ قابلِ تعریف تجزیه کردند:

 • تعهد سازمانی عاطفی
 • تعهد سازمانی مستمر
 • تعهد سازمانی هنجاری
ناتالی آلن و جان میر

ناتالی آلن و جان میر

تعهد عاطفی : دلبستگیِ احساسیِ کارکنان به ارزش‌های سازمانی است که در آن کار می‌کند، یعنی اینکه فرد تا چه اندازه به سازمان علاقه دارد. کارکنان دارای تعهد عاطفی قوی به این خاطر در سازمان می‌مانند چون به آن علاقه باطنی دارند.

تعهد مستمر : میزان تمایل فرد به ادامه‌ی همکاری با همان سازمان است. افرادی که تعهد مستمر یا عقلانی قوی دارند به خاطر نیاز خود در سازمان می‌مانند.

تعهد هنجاری : با التزام و مسئولیت‌پذیری‌‌ای سروکار دارد که فرد نسبت به سازمان در خود احساس می‌کند. کارکنانی که تعهد هنجاری قوی دارند به این دلیل در سازمان می‌مانند چون احساس می‌کنند که باید بمانند و در واقع احساس دین، مسئولیت و تکلیف به ماندن در سازمان می‌کنند.

ابعاد مقیاس تعـهد سازمانی از دیدگاه پورتر

مایکل پورتر و همکاران وی تعهد سازمانی را همسان‌سازی و پیوند به آن تعریف می‌کنند؛ که از سه عامل زیر تشکیل می­شود:

 • قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن
 • آمادگی برای بذل کوشش قابل توجیه بیشتر
 • علاقه‌مندی به حفظ عضویت در سازمان.

تعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که می‌­تواند حداقل به وسیله سه عامل مشخص شود:

 • اعتقاد راسخ به ارزش‌ها و اهداف سازمان
 • تمایل به تلاش بیش‌تر در راه تحقق اهداف سازمان
 • تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان.

اطلاعات مربوط به روایی، پایایی و شرح تفسیر به صورت تفکیک شده در هر پرسشنامه تعهد سازمانی ارائه شده است.

درباره فرم کوتاه پرسشنامه تعهد سازمانی

اگر می‌خواهید فقط در زمینه تعهد سازمانیمطالعه کنید از پرسشنامه نسخه بلند استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید تعهد سازمانیرا از جنبه‌های مختلف بررسی کنید. اما اگر می‌خواهید از تعهد سازمانیدر کنار متغیرهای دیگر استفاده کنید بهتر است از فرم کوتاه استفاده کنید. به این ترتیب پاسخ‌دهندگان با آرامش و زمان مناسبی می‌توانند به سوالات پرسشنامه، پاسخ دهند. اطلاعات مربوط به منابع و پایایی و روایی هر مقیاس نیز به صورت کامل تشریح شده است

پرسشنامه تعهد سازمانی توسط میر و آلن (۱۹۹۷) طراحی شده است. این مقیاس میزان تعهد سازمانی را در میان کارکنان و مدیران  به طور کلی مورد سنجش قرار می‌دهد. همچنین این پرسشنامه نوع نگرش رهبر و احساس وی را نسبت به محیط کار مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقیاس از ۶ ماده تشکیل می‌شود که برای اندازه‌گیری تعهد سازمانی تهیه گردید. پایایی این پرسشنامه توسط وایزول و همکاران (۲۰۰۳) با آلفای کرونباخ بررسی و ۰/۸۲ گزارش شد.

پرسشنامه دیگری نیز توسط سایکی و همکاران (۲۰۰۹) تهیه شده است. آواد و آگتی (۲۰۱۱) از این پرسشنامه در مطالعه خود استفاده کردند. روایی همگرا (AVE) در این مطالعه ۰/۷۸ بدست آمده است که از مقدار ۰/۵ بیشتر بوده و مورد تایید است. پایایی ترکیبی نیز ۰/۹ و آلفای کرونباخ ۰/۸۱ محاسبه شده است که هر دو از ۰/۷ بیشتر بوده بنابراین پایایی نیز مطلوب است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله