پرسشنامه ارتباطات سازمانی

دانلود پرسشنامه ارتباطات سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز
  • پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی هادیگل
  • مقیاس استاندارد ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام
  • پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی تانگ و گائو

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

درباره پرسشنامه ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی به عنوان کانال‌ها و شیوه‌های ارتباطی که بین کارکنان در یک سازمان تعریف می‌شود. این مفهوم یکی از مباحث کلاسیک در تئوری‌های مدیریت است. منظور از ارتباط «Linkage» میزان هماهنگی یا رابطه بین ارکان سازمان است. از این رهگذر منظور از ارتباط عمودی فرآیند ایجاد ارتباط بین مقامات بالا و پایین سازمان است.

مقیاس ارتباطات سازمانی رابینز: این مقیاس برای ارزیابی ارتباطات سازمانی اثربخش از ابعاد مختلف استفاده می‌شود. این پرسشنامه شامل ۶ بعد است: مجراهای ارتباطی چندگانه، ساده سازی، گوش دادن فعال، کنترل هیجانات، استفاده از بازخورد، استفاده از شبکه ارتباطات غیررسمی. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت (خیلی کم -۱ تا خیلی زیاد-۵) است. همچنین این مقیاس شامل ۲۴ گویه می‌باشد.

مقیاس ارتباطات درون سازمانی هادیگل: این مقیاس از سه بعد هماهنگی (۸ گویه)، مشارکت (۳ گویه) و هماهنگی (۳ گویه) تشکیل شده است. حداقل امتیاز ممکن ۱۴ و حداکثر ۷۰ خواهد بود.  نمره بین ۱۴ تا ۲۳ یعنی میزان ارتباطات درون سازمانی در حد پایین، امتیاز بین ۲۳ تا ۴۶ یعنی در حد متوسط و نمره بالاتر از ۴۶ یعنی در حد بالایی است.

مقیاس ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام: این مقیاس توسط جبلیت و پوتنام (۲۰۰۱) طراحی و اعتبار یابی شده است. پرسشنامه شامل ۲۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت (خیلی کمتا خیلی زیاد) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، محتوای ارتباطات و سبک ارتباطات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مقیاس ارتباطات درون سازمانی انگ و گائو: این مقیاس توسط تانگ و گائو (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل ۱۴ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه سه بعد هماهنگی، مشارکت و ارتباطات رو مورد بررسی قرار می‌دهد، روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش هادیگل (۱۳۹۴) مورد تایید قرار گرفته است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله