پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

هدف: بررسی مدیریت دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و  فارسی : دارد

ابعاد: بیرونی سازی، ترکیب، درونی سازی و اجتماعی سازی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

نوناکا و تاکوچی تاثیر بسیا ری بر مبانی مدیریت دانش داشته اند. مفهوم دانش پنهان ودانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده است. در این تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکل‌های پنهان و آشکار دانش، آنان مدلی را پایه گذاری کرده‌اند که به نام خودشان معروف شده است. این مدل بر خلاف مدلهای پیشین، تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار و نهان مبذول داشته، به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی (سطح فردی، گروهی و سازمانی) توجه دارد. بر پایه مدل نوناکا و تاکوچی مراحل زیر برای انتقال (تبدیل) این دو نوع از دانش، در سطوح گوناگون سازمان انجام شوند.

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی دارای ابعاد استانداری است. اجتماعی نمودن (پنهان به پنهان): انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر،(نحوه رفع مشکل برنامه و طراحی بصورت غیر معمول). برای انجام موثر این فرایند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کار گروهی ایجاد شود. این امر با استفاده از نظریه‌ها ی اجتماعی و همکاری میسر می‌گردد. نشست یک گروه که تجربیات را توضیح داده و در باره آن بحث می‌کند، فعالیتی عادی است که درآن اشتراک دانش پنهان می‌تواند رخ دهد.