پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و سونیا، ۲۰۰۹

ابعاد: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

3000 تومان – خرید

مدل مدیریت دانش پاتریک

مدل مدیریت دانش پاتریک دارای ۵ بعد است که عبارتند از: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش. این ابعاد در شکل زیر نمایش داده شده است.
پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

این پرسشنامه توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است. روائی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی و روایی همگرا (AVE) بررسی شده است. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۸۶۹/۰ گزارش شده است. پایایی هر بعد نیز با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است. براساس دیدگاه پاتریک فانگ و سونیا چوی پنج بعد دارد: جذب دانش، خلق یا ایجاد دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتقال یا انتشار دانش و نگهداری دانش. برای هر بعد تعدادی پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۳۰ پرسش تهیه شده است.