پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و سونیا (۲۰۰۹) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: پاتریک و سونیا

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش

آشنایی با پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

مدل مدیریت دانش پاتریک دارای ۵ بعد است که عبارتند از: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش. این ابعاد در شکل زیر نمایش داده شده است.

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

این پرسشنامه توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه گردید و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داد. روائی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی و روایی همگرا (AVE) بررسی شده است. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۸۶۹/۰ گزارش شده است. پایایی هر بعد نیز با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است. براساس دیدگاه پاتریک فانگ و سونیا چوی پنج بعد دارد: جذب دانش، خلق یا ایجاد دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتقال یا انتشار دانش و نگهداری دانش. برای هر بعد تعدادی پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۳۰ پرسش تهیه شده است.

تعریف مفهومی: مدیریت دانش فرایند ایجاد، جذب، ذخیره، بازیابی، تسهیم، بکارگیری و ارزیابی دانش است. اطلاعات و داده‌ها در قالب روابط معنادار سازماندهی می‌شوند و برای فعالیت‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوهای متعددی برای این منظور وجود دارد که الگوی پاتریک یکی از آنها است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده گردید. این ابزار شامل ۵ عامل اصلی و ۳۰ گویه است. برای سنجش و نمره‌دهی به گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. برای سنجش سازه‌های اصلی نیز کافی است تا میانگین نمرات هر یک از گویه‌های مربوط محاسبه شود. اطلاعات بیشتر در فایل پرسشنامه قابل رویت است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله