پرسشنامه حافظه سازمانی

دانلود پرسشنامه حافظه سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (الفاری و همکاران)

ابعاد: حافظه تصویری و  حافظه رویه‌ای

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه حافظه سازمانی شامل ۴ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حافظه سازمانی

تعریف مفهومی: حافظه سازمانی Organizational memory دانشی است که از تجارب گذشته اندوخته شده و می‌تواند برای تصمیم‌گیری برای آینده استفاده شود. ایجاد و بهبود حافظه سازمانی، یکی از شیوه‌های مدیریت سرمایه فکری و منابع انسانی فرهیخته است. این دیدگاه در مدیریت سازمان مشابه مفاهیم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی است و در برابر مفهوم فراموشی سازمانی قرار می‌گیرد. یک سازمان که از حافظه خوبی برخوردار نباشد در محیط کنونی محکوم به فنا است. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه حافظه بازاریابی را بنگرید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حافظه سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

روایی و پایایی: الفاری و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۱۴ گویه بود که دو گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۸۵۶/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله