پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک دارای روایی و پایایی همراه با منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

ابعاد: ریسک‌های سودآوری، نقدشوندگی و تعهدات سازمانی

تعداد گویه‌ها: ۱۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع‌شناسی: استاندارد و معتبر

تعریف مفهومی و عملیاتی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک Risk management کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. هر پروژه در طول عمر خود با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها همان عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند. ریسک‌های یک پروژه می‌توانند آنقدر بزرگ باشند که باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، استفاده از پرسشنامه مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. خطرات و ریسک‌ها اگر جدی گرفته نشوند ممکن است به بحران سازمانی مبدل شوند.

در مباحث سازمانی مدیریت ریسک جایگاه مهمی دارد. تا حد امکان باید خطراتی که سازمان را تهدید می‌کند کاهش داد. چنین خطراتی می‌تواند از لحاظ مالی و همچنین از منظر روانی اثرات سترگی داشته باشد. از طریق شناسایی این خطرات و درنظرگیری راهکارهای مناسب می‌توان اثرات آن را کاهش داد با حذف نمود. ریسک ادراک‌شده نیز نزد مشتریان و سازمان‌ها همیشه از اهمیت برخوردار است. سیستم‌های مدیریت خطر به شناسایی ریسک‌ها و تعیین کیفیت‌شان می‌پردازند. همچنین می‌توانند تأثیراتی را که بر پروژه می‌گذارند نیز پیش‌بینی کنند. پذیرش یا عدم پذیرش ریسک معمولا به سطح تاب‌آوری مدیر پروژه بستگی دارد. بنابراین برای سنجش مدیریت خطرات سازمانی می‌توان از پرسشنامه مدیریت ریسک استفاده کرد. این مقیاس دارای  ۱۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. همچنین در سه بعد سودآوری، تعهدات و نقدینگی به ارزیابی و مدیریت خطرات سازمانی می‌پردازد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله