فهرست شرکت‌های بیمه در ایران

فهرست شرکت‌های بیمه در ایران به ترتیب شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین براساس ترتیب تاریخی پیدایش آنها قابل دسته‌بندی است. نخستین شرکت بیمه در کشور با نام شرکت بیمه ایران به سال ۱۳۱۴ تاسیس شد. پس از آن بیش از بیست سال طول کشید تا دو شرکت دیگر با نام بیمه آسیا و بیمه البرز شکل بگیرد.  بیمه دانا نیز یکی دیگر از شرکت‌های بیمه کشور در دوران شاهنشاهی بود.

در دهه هفتاد دو شرکت بیمه معلم و امید تاسیس شدند. در دهه هشتاد شرکت‌های بیمه مانند قارچ از هر سو سر درآوردند و بازار بیمه ایران به‌شدت رقابتی گردید. شرکت‌های گوناگون دولتی و خصوصی در دهه هشتاد از هر سو تاسیس گردیدند و نمایندگی‌های آنها در کشور پراکنده شد. شرکت‌های بیمه آرمان، ما، آسماری، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا و خاورمیانه نیز در دهه نود تاسیس گردیدند.

فهرست شرکت‌های بیمه ایران به صورت تاریخی

شرکت‌های بیمه نخستین

بیمه ایران (۱۳۱۴): مهندسی، کشتی، هواپیما و باربری، اتکایی، نوین، اتومبیل، آتش سوزی، اشخاص و مسئولیت

بیمه آسیا (۱۳۳۸): آتش سوزی، اتومبیل، درمان، عمر و پس انداز، عمر و حوادث، مسئولیت و مهندسی

بیمه البرز (۱۳۳۸): اشخاص، خودرو، باربری، مسئولیت، مخصوص، مهندسی، آتش سوزی، عمر و مستمری بگیری

بیمه دانا (۱۳۵۲): درمان گروهی، اتومبیل، مسئولیت، مهندسی، انرژی و طرح های خاص، آتش سوزی، باربری، عمر و حوادث گروهی، عمر و پس انداز

شرکت‌های بیمه دهه هفتاد

بیمه معلم (۱۳۷۳): اتومبیل، باربری، کشتی، هواپیما، آتش سوزی، عمر و زندگی، مهندسی، مسئولیت، بدنه، شخص ثالث

بیمه امید (۱۳۷۹): خودرو، درمان، مسئولیت، باربری، مهندسی و خاص، عمر و حوادث و مستمری بگیری، آتش سوزی

فهرست شرکت‌های بیمه دهه هشتاد

بیمه حافظ (۱۳۸۱): عمر، حوادث، درمان تکمیلی، اتومبیل، آتش سوزی، حمل و نقل، باربری، مسئولیت، مهندسی، شناورها، هواپیما، بیمه انرژی، بیمه پول، اتکایی

بیمه کارآفرین (۱۳۸۱): مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، مهندسی، اشخاص، طرح های خاص، عمر و سرمایه گذاری، باربری کالا، اتکایی و طرح ویژه تدبیر

بیمه ایران معین (۱۳۸۲): باربری، آتش سوزی، مهندسی، مسئولیت، اشخاص، خودرو، طرح زندگی مان، طرح سلامت و درمان

بیمه پارسیان (۱۳۸۲): خودرو، عمر، آتش سوزی، مسئولیت، باربری، حوادث، درمانی، مهندسی و انرژی

بیمه توسعه (۱۳۸۲): عمر، خودرو، مسئولیت، حوادث، آتش سوزی، مهدسی،  کیفیت ساختمان، اسب، گروهی مازاد درمان، پیشاهنگ زندگی باربری، حمل و نقل

بیمه رازی (۱۳۸۲): زندگی، درمان، آتش سوزی، مسافرت خارجی، خاص، اتومبیل، باربری، مهندسی، مسئولیت

بیمه سینا (۱۳۸۲): اشخاص، مسئولیت، مهندسی و خاص، اتومبیل، باربری و وجوه، آتش سوزی، زندگی

بیمه ملت (۱۳۸۲): زندگی، اشخاص، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، هواپیما و کشتی، مسئولیت و طرح های خاص بیمه ای، مهندسی و انرژی، اتکایی و اعتباری

بیمه دی (۱۳۸۳): انفرادی، آتش سوزی، مهندسی، اشخاص، مسئولیت، حمل و نقل ، خودرو، عمر، انرژی

دیگر شرکت‌های بیمه دهه هشتاد

بیمه سامان (۱۳۸۳): اتومبیل، آتش سوزی، درمان تکمیلی، عمر، مسافرتی، بازنشستگی تکمیلی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کارفرما، مسئولیت پزشکان، مسئولیت سازندگی، تمام خطر پیمانکاری، خطر نصب، شکست ماشین آلات، ماشین آلات پیمانکاری، باربری داخلی، واردات، ترانزیت

بیمه نوین (۱۳۸۴): آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی و انرژی، اشخاص انفرادی، اتومبیل، طرح مخصوص، باربری، اشخاص گروهی

بیمه پاسارگاد (۱۳۸۵): بیمه عمر و تأمین آتیه، درمان، حوادث، اموال، مسئولیت، آتش سوزی، اتومبیل، برابری، مهندسی، ریسک‌های متنوع، کارفرما در مقابل کارکنان، متصدی حمل و نقل، سازندگان ابنیه، حرفه‌ای، تولید کنندگان کالا

بیمه میهن (۱۳۸۷): عمر و سرمایه گذاری، اتومبیل، اشخاص، طرح های خاص، باربری و آتش سوزی، مسئولیت حرفه ای، اتکایی، مهندسی و مسافرت خارج از کشور

بیمه اتکایی ایرانیان (۱۳۸۸): خدمات بیمه‌ای ارائه نمی‌دهد و نقش حمایتی در ارائه خدمات مالی برای شرکت‌های بیمه داخلی را بر عهده دارد.

بیمه کوثر (۱۳۸۹): آتش سوزی، باربری، پول، خاص، درمانی گروهی، عمر و حوادث گروهی، مسافرتی، مسئولیت، مهندسی، هزینه های حقوقی

فهرست شرکت‌های بیمه دهه نود

بیمه آرمان (۱۳۹۰): آتش سوزی، اتومبیل، درمان، عمر و پس انداز، عمر و حوادث، مسئولیت و مهندسی

بیمه ما (۱۳۹۰): آتش سوزی، اتومبیل، اشخاص، انرژی، باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی، خاص، عمر و سرمایه گذاری و مسئولیت

بیمه آسماری (۱۳۹۱): منطقه آزاد تجاری و صدور بیمه مسافرتی برای بیمه گزار در خارج از مناطق آزاد

بیمه تعاون (۱۳۹۲): بدنه خودرو، شخص ثالث، آتش سوزی، درمان و عمر، مسئولیت، مهندسی، مسافرت خارجی

بیمه سرمد (۱۳۹۲): خودرو، زندگی (سپهر سرمد)، باربری، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، درمان و مسافرت خارج از کشور، عمر، حوادث، خاص، نسیم، آسایش سفر

بیمه تجارت نو (۱۳۹۵): مسئولیت، مهندسی، باربری، عمر و حوادث، عمر و سرمایه گذاری، درمان، بهداشت، اتومبیل و آتش سوزی

بیمه حکمت صبا (۱۳۹۵): اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، باربری، حمل و نقل، درمانی تکمیلی، عمر، مهندسی، مسئولیت

بیمه خاورمیانه (۱۳۹۵): عمر ساده زمانی، عمر و سرمایه گذاری، تمام عمر

فهرست شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی

بزرگترین شرکت بیمه دولتی کشور بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای کشور، خصوصی هستند. از میان شرکت‌های بیمه خصوصی می‌توان به بیمه پارسیان، پاسارگاد، پاسارلله، دانا، آسیا، ما، البرز، سامان، معلم و کوثر اشاره کرد. بیمه‌های کارآفرین، البرز، ملت، سینا، دی، نوین، سرمد، رازی، تجارت نو، تعاون، آرمان و میهن نیز خصوصی هستند. فهرست شرکت‌های بیمه در ایران به‌ترتیب تاریخی نیز قابل بررسی است.

از نظر اعتبار تفاوتی با هم ندارند زیرا همه زیر نظر بیمه مرکزی شکل گرفته و فعالیت می کنند تنها تفاوت این است که سهام بیمه دولتی را (ایران) دولت در اختیار دارد و سود شرکت را دولت دریافت می کند اما بیمه های خصوصی چون سهامی عام هستند و سهامشان را مردم دارند مردم سود شرکت را دریافت می کنند. تمام شرکت های بیمه ای اعم از خصوصی یا دولتی با مجوز بیمه مرکزی تاسیس می شوند و تحت نظارت و ضمانت بیمه مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.

پایان سخن

فهرست شرکت‌های بیمه در ایران نشان می‌دهد که این صنعت از سال ۱۳۱۴ و در زمان پادشاهی شکل گرفت. بیمه ایران نخستین شرکت بیمه در کشور است و پس از آن نیز شرکت‌هایی مانند آسیا، البرز و دانا شکل گرفتند. در دهه هشتاد نیز انفجاری در تاسیس شرکت‌های بیمه رخ داد و از هر سوی این شرکت‌ها سربرآوردند. این مساله رقابت در صنعت بیمه کشور را دیوانه‌وار کرده است.

اگر می‌خواهید شرکت‌های بیمه را به عنوان یک جامعه و نمونه پژوهشی هدف قرار دهید می‌توانید به روش عمل کنید. راهکار نخست آن است که صنعت بیمه را هدف قرار دهید و سپس با روش خوشه‌ای چند شرکت را انتخاب نمایید. راهکار دوم آن است که یک شرکت بیمه را انتخاب کنید و سپس در این شرکت، نمایندگی‌های موجود را آماج پژوهش قرار دهید. در این صورت نیز باید از میان نمایندگی‌های موجود به روش خوشه‌ای اقدام به نمونه‌گیری کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله