ایزو TS 29001 مدیریت کیفیت در صنایع پتروشیمی

آشنایی با ایزو TS 29001: سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی

با توجه به نیاز خاص صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی درتوانمندسازی وتکرار پذیری فرآیندهای موثردرمشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ،ایزو TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح دراین سازمان نموده است.مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازارجهانی،جامعه جهانی،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

ایزو ۲۹۰۰۱ که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو ۹۰۰۱ بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات;عواقب بدی برای شرکتهاوصنایع وابسته خواهد داشت.

هدف از پیاده سازی ایزو ۲۹۰۰۱TS

ایجاد سیستم مدیریت کیفیتی که با تأکید بر پیشگیری از عیوب و کاهش نوسانات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمت،زمینه را برای بهبود مستمر فراهم می آورد.

دامنه کاربرد ایزو ۲۹۰۰۱TS

این مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانهای تأمین محصولات و خدمات مرتبط با صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند.

مزایای پیاده سازیایزو ۲۹۰۰۱TS

افزایش کارایی و بهبود کیفیت
بهبوداستراتژی شرکت
رضایت کارکنان
فرآیندبهبودمستمر
توجه به پیشگیری از بروز خطا
استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند
ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها
اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند
گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان
نشان دادن تعهدخودبه صنعت و سهامداران
کارآمدکردن عملکردوارتقاءکیفیت وکاهش ضایعات
بهبوداستراتژی شرکت
ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها
اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند