ترجمه مقاله تکنیک دلفی

دانلود ترجمه مقاله تکنیک دلفی و کاربرد آن در مدیریت براساس منابع معتبر موجود برای دانشجویان و پژوهشگران

ترجمه مقاله کاربرد موثر روش دلفی در تحقیق

منبع: کاربرد موثر فرایند دلفی در تحقیق : مشخصات، قوت‌ها و محدودیت‌های آن نوشته سامرویل ۲۰۱۸

Somerville, Jerry A (2018). , Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics, Strengths and Limitations

تکنیک دلفی نخستین بار در سال ۱۹۵۰ توسط اولاف هلمر، نیکلاس رشر، نورمن دالکی و سایرین در بنیاد راند توسعه یافت. هدف دلفی، همانطور که درابتدا تصور می‌شد، ایجاد شیوه‌ای با استفاده از نظرات خبره بود، تا اینکه تمایلات بلندمدت مرتبط با توان بالقوه ی نظامی علم و فناوری آینده و آثارشان بر امور سیاسی پیش‌بینی شود.

دلفی فراگردی تکراری،‌ بطور معمول سه تا چهار مرحله‌ای می‌باشد، و مستلزم یک سری پرسشنامه است که هر یک بر اساس نتایج دور قبلی بوجود می‌آید. نتایج هر مرحله گردآوری گردیده و به شرکت کنندگان برگردانده می‌شود. شرکت کنندگان طی تکرارهای پی در پی قادر می‌باشند که پاسخ‌های خود را به لحاظ پاسخنامه‌های گردآوری شده ی تمامی شرکت کنندگان مجددا ارزیابی نمایند. پاسخنامه‌های پرسشنامه‌ها بدون ذکر نام ساختار یافته اند. شرکت کنندگان برای پژوهشگران، ولی نه الزاما برای دیگر شرکت کنندگان شناخته شده هستند. ناشناختگی اعضای گروه احتمال اینکه آرا مورد بررسی قرار گرفته و بدون اینکه تحت تاثیر شخصی که ایده‌ها را اظهار نموده قرار گرفته شود، را بالا می‌برد.

ترجمه مقاله ارائه چارچوب نظری تکنیک دلفی در پژوهش‌های کیفی

منبع: ارائه چارچوب نظری تکنیک دلفی در پژوهش‌های کیفی نوشته آرش حبیبی

Habibi, Arash., Sarafrazi, Azam., Izadyar, Sedigheh (2014), Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research1, The International Journal Of Engineering And Science, vol 3. No.4, pp.08-13.

استفاده از دانش و دیدگاه تخصصی یک مجموعه در تصمیم‌گیری پیرامون مسائلی که ماهیت کیفی دارند بسیار راه‌گشا است. تکنیک دلفی یکی از روش‌های کسب دانش گروهی است که در تصمیم‌گیری پیرامون مسائل کیفی نیز کاربرد دارد. در پژوهش‌های کیفی که جنبه اکتشافی دارد و شناسایی ماهیت و عناصر بنیادین یک پدیده، محور مطالعه است می‌توان از تکنیک دلفی استفاده کرد. تکنیک دلفی فرایندی ساختارمند جهت گردآوری اطلاعات در طی راندهای متوالی و در نهایت اجماع گروهی است.

با وجود بیش از نیم قرن کاربرد تکنیک دلفی در مطالعات علمی و آکادمیک هنوز ابهامات زیادی در زمینه این تکنیک وجود دارد. مهمترین مشکل در استفاده از تکنیک دلفی نبود یک چارچوب نظری مشخص در استفاده از این تکنیک است.  در این مطالعه یک چارچوب نظری جامع برای بکارگیری تکنیک دلفی در پژوهش‌های کیفی ارائه شده است. در چارچوب نظری ارائه شده به صورت روشن اصول بکارگیری و اجماع در تکنیک دلفی در تحقیقات کیفی بیان شده است.

دانلود متن کامل مقاله آموزش تکنیک دلفی

ترجمه مقاله بکارگیری روش دلفی فازی برای پیش‌بینی و غربال آیتم‌ها

منبع: بکارگیری روش دلفی فازی برای پیش‌بینی و غربال آیتم‌ها نوشته آرش حبیبی

Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.

تکنیک دلفی یکی از روش‌های کسب دانش گروهی است که بیش از نیم قرن  مورد استفاده قرار گرفته است. اساس محاسبات تکنیک دلفی بر دیدگاه خبرگان استوار است. بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در سنجش دیدگاه خبرگان، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رویکردهای دلفی سنتی، اگر چه از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خبرگان برای انجام مقایسات استفاده می‌شود، اما کمی کردن دیدگاه خبرگان به روش سنتی، امکان انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد.

استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است برای غربالگری معیارها می‌توان از تکنیک دلفی فازی در یک راند استفاده کرد. همچنین برای پایان راندهای تکنیک دلفی جهت پیش‌بینی راهکاری روشن ارائه شده است.

دانلود اصل مقاله آموزش تکنیک دلفی فازی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله