پرسشنامه دلفی

دستیابی به توافق در تکنیک دلفی نشان‌دهنده پایان راندهای این روش است و می‌توان به جمع‌بندی نتایج و ارائه گزارش نهایی از دیدگاه خبرگان پرداخت. یکی از عمده‌ترین مسائل در روش دلفی تصمیم‌گیری پیرامون راندهای مختلف آن است. اگر توافق حاصل شود می‌توان به راندهای روش دلفی پایان داد اما پرسش آن است که نشانه دستیابی به توافق چیست و چه زمانی می‌توان فرایند توزیع پرسشنامه‌ها را پایان دارد.

روش‌های گوناگونی برای تشخیص اجماع و توافق میان خبرگان وجود دارد. یک روش مرسوم آن است که در دو راند متوالی هیچ شاخصی حذف یا اضافه نشود. از آنجا که پژوهشگران ایرانی علاقه بسیاری به محاسبات آماری دارند در روش دلفی معمولی از ضریب هماهنگی کندال استفاده می‌کنند. در تکنیک دلفی فازی راه حل ساده‌ای برای رسیدن به توافق وجود دارد. با این وجود قبل از مطالعه این بخش لازم است با موارد زیر آشنا باشید.

پیش فرض‌های مطالعه این بخش عبارتند از:

دستیابی به توافق (اعداد فازی مثلثی)

در صورتیکه اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم ۰/۲ کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می‌شود.

بنابراین اگر از اعداد فازی مثلثی استفاده کرده باشید و دو عدد فازی مانند زیر وجود داشته باشد، از قاعده زیر استفاده خواهد شد:

F1=(l1,m1,u1)
F2=(l2,m2,u2)
Gap = |(l1+m1+u1)-(l2+m2+u2)|/3

دقت کنید مقادیر حاصل از تفریق به صورت |قدرمطلق| در نظر گرفته می‌شود.

دستیابی به توافق (اعداد فازی ذوزنقه ای)

همچنان در صورتیکه اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم ۰/۲ کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می‌شود. بنابراین اگر از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده کرده باشید کلیه عناصر عدد ذوزنقه‌ای اول را باهم جمع کنید. عناصر عدد ذوزنقه‌ای اول را باهم جمع کنید. مقادیر حاصل را از هم کم کنید. قدرمطلق عدد نهایی را بر ۴ تقسیم کنید. اگر نتیجه از ۰/۲ کوچکتر بود توافق وجود دارد.

منبع: حبیبی، آرش؛ آفریدی، صنم. (۱۴۰۱). تصمیم‌گیری چندشاخصه، تهران: انتشارات نارون.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله