پرسشنامه دلفی

تشخیص دستیابی به توافق در تکنیک دلفی فازی

منبع: دستیابی به توافق در تکنیک دلفی فازی نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

یکی از مهم ترین مباحث در تکنیک دلفی دستیابی به توافق است. در تکنیک دلفی فازی راه حل ساده ای برای رسیدن به توافق وجود دارد. با این وجود قبل از مطالعه این بخش لازم است با موارد زیر آشنا باشید:

پیش فرض های مطالعه این بخش

دستیابی به توافق (اعداد فازی مثلثی)

در صورتیکه اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم ۰/۲ کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می‌شود.

بنابراین اگر از اعداد فازی مثلثی استفاده کرده باشید و دو عدد فازی مانند زیر وجود داشته باشد، از قاعده زیر استفاده خواهد شد:

F1=(l1,m1,u1)
F2=(l2,m2,u2)
Gap = |(l1+m1+u1)-(l2+m2+u2)|/3

دقت کنید مقادیر حاصل از تفریق به صورت |قدرمطلق| در نظر گرفته می شود.

دستیابی به توافق (اعداد فازی ذوزنقه ای)

همچنان در صورتیکه اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم ۰/۲ کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می‌شود. بنابراین اگر از اعداد فازی ذوزنقه ای استفاده کرده باشید کلیه عناصر عدد ذوزنقه ای اول را باهم جمع کنید. عناصر عدد ذوزنقه ای اول را باهم جمع کنید. مقادیر حاصل را از هم کم کنید. قدرمطلق عدد نهایی را بر ۴ تقسیم کنید. اگر نتیجه از ۰/۲ کوچکتر بود توافق وجود دارد.

دانش را مرزی نیست و همیشه نکاتی برای افزودن هست – آرش حبیبی