پرسشنامه دلفی

دانلود نمونه پرسشنامه تکنیک دلفی

منبع: پرسشنامه دلفی اقتباس از مقاله کاربرد تکنیک دلفی در مدیریت حبیبی و همکاران (۲۰۱۴)

طراحی پرسشنامه تکنیک دلفی بسیار ساده است. برای طراحی تکنیک دلفی نخست باید هدف از این تکنیک را بدانید. تکنیک دلفی با دو هدف پیش بینی یا غربالگری انجام می شود. بیشتر دانشجویان مدیریت از تکنیک دلفی برای بحث غربالگری استفاده می کنند. به این معنا که هدف پرسشنامه دلفی شناسایی مهمترین شاخص های موجود از میان یک مجموعه شاخص است. برای مثال فرض کنید میخواهید عوامل حیاتی موفقیت یک محصول را با تکنیک دلفی تعیین کنید.

برای این منظور شما n شاخص را براساس ادبیات پژوهش یا مصاحبه های تخصصی تهیه میکنید. سپس این شاخص ها را لیست کرده و در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار خبرگان قرار می دهید. میانگین دیدگاه خبرگان را محاسبه کنید و سپس مجدد پرسشنامه را توزیع کنید. این عملیات را تا رسیدن به توافق ادامه دهید. نکته مهم آن است که روش تهیه پرسشنامه تکنیک دلفی فازی تفاوتی با پرسشنامه دلفی معمولی ندارد.

تفاوت پرسشنامه راند اول و دوم تکنیک دلفی

در پرسشنامه راند دوم تکنیک دلفی باید یک ستون اضافه کنید و میانگین امتیازات راند اول را وارد کنید. به این ترتیب خبرگان با دید جدیدی که از نظر سایرین خواهند گرفت تعدیلاتی را در دیدگاه خود ایجاد خواهند کرد. راندهای دلفی تا چه زمان ادامه می یابد؟ راندهای تکنیک دلفی تا زمانیکه شاخص جدیدی حذف یا اضافه نشود ادامه خواهد یافت. گاهی نیز از روش هایی مانند آزمون کندال یا قاعده ۰٫۱ استفاده می شود. به هر حال هیچ توافقی در این زمینه وجود ندارد.

طراحی پرسشنامه دلفی معمولی (قطعی)

یک پرسشنامه دلفی معمولی (قطعی) سه قسمت دارد. بخش نخست یک مقدمه است که حاوی توضیحاتی در زمینه موضوع مورد مطالعه می باشد. بخش دوم یک جدول است که شامل لیستی از شاخص ها است و دیدگاه خبرگان را پیرامون اهمیت هر شاخص با طیف لیکرت ۵، ۷ یا ۹ درجه می‌سنجد. بخش سوم نیز یک سوال باز مطرح می شود تا اگر خبرگان بخواهند سوالی را حذف، اضافه یا ترکیب کنند نظرشان را بیان کنند.

طراحی پرسشنامه دلفی فازی

پرسشنامه دلفی فازی هیچ تفاوتی با پرسشنامه دلفی معمولی ندارد. دقت کنید خبرگان فازی حرف نمی زنند. آنها دیدگاه خود را بیان میکنند. این شما پژوهشگر بزرگوار هستید که باید دیدگاه آنها را کمی کنید. برای کمی کردن عبارات کلامی خبرگان (همان طیف لیکرت) میتوانید از معادل فازی طیف لیکرت ۵، ۷ یا ۹  استفاده کنید. معادل فازی طیف لیکرت را در مقاله دلفی فازی حبیبی (۲۰۱۵) بسادگی استفاده کنید.

لینک دانلود نمونه پرسشنامه دلفی

نمونه پرسشنامه دلفی رایگان است و چنانچه عضو سایت باشید می‌توانید از این فایل و سایر فایل‌های آموزشی سایت به رایگان بهره‌مند شوید.