قصد خرید محصولات تقلبی

ترجمه مقاله تأثیر تصویر ذهنی برند و دانش محصول بر قصد خرید محصولات تقلبی

ترجمه چکیده مقاله تصویر ذهنی برند

هدف : جعل کردن به پدیده‌ای مهم اقتصادی مبدل گشته است. تقاضای روز افرون برای محصولات تقلبی برند شده (CBP)، تحقیق بر روی عامل تعیین کننده رفتار خرید CBP مصرف‌کننده را بیشتر از هر زمانی باارزش تر می‌کند. تحقیق‌های حاضر به صورت گسترده‌ای از نفوذ برند بر رفتار خرید مصرف‌کننده CBP غفلت کرده است. این تحقیق به دنبال آزمایش تاثیر تصویر برند، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم (تاثیرات میانجی و تعدیل کننده ها) درگیری محصول و دانش محصول در قصد خرید محصول جعلی مصرف‌کننده در چارچوب جعل غیرفریب آمیز می‌باشد.

روش شناسی : مسیر –تحقیق فعلی مدل مفهومی و فرضیه‌های توسعه یافته بر پایه تحقیقات انجام شده پیشین را بررسی می‌نماید. چهار گروه متمرکز (از شش تا هشت شریک در هر گروه) برای ایجاد تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل مفهومی و فرضی با استفاده از آنالیزهای رگرسیون مرتبه‌ای با استفاده از داده‌های بررسی شده از ۳۲۱ مصرف‌کننده در بریتانیا در زمینه قصد خرید محصولات تقلبی آزمایش شده است.

یافته‌ها : این تحقیق اولین نمونه در تحقیق بر روی جعل می‌باشد که نشان می‌دهد خصوصیات برند نقشی عمده تر در تشریح قصد خرید CBP مصرف‌کننده از دیگر عامل‌های بانفوذ (مانند سود و خواص محصول) ایفا می‌نماید. درگیری/دانش نیز نفوذ قابل توجهی بر قصد خرید جعلی ندارد. مدارکی وجود ندارد که از درگیری به عنوان یک تعدیل کننده یاد کند. تصویر برند به عنوان یک میانجی از تاثیرات درگیری/دانش در قصد خرید نیست.

مدل قصد خرید محصولات تقلبی

مدل قصد خرید محصولات تقلبی

محدودیت‌های تحقیق : این تحقیق تنها بر روی برند محصولاتی در چارچوب جعل غیر فریب آمیز متمرکز است، اگرچه این مهم از ایجاد نتایج مهم جلوگیری نکرده است.

نتایج : این تحقیق معانی مهمی برای هر دوی کارورزان و دانشگاهیان در بر دارد. این موارد به کاروزان کمک می‌نماید تابرای عامل هایی که واقعا بر آمادگی CBP مصرف‌کننده تاثیر میگذارد، دقت نمایند؛ برای مثال خصوصیات برند. این موارد برای دانشگاهیان نشان می‌دهد که نفوذ برند نباید دیگر در تحقیق بر روی رفتار مصرف‌کننده در زمینه CBP نادیده گرفته شود.

واژگان کلیدی: جعل نمودن، تصویر برند، رفتار مصرف‌کننده، محصولات تقلبی

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله