کتاب نظریه های کلان جامعه شناختی

دانلود خلاصه کتاب نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمان

عنوان کتاب: نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمان

عنوان به لاتین: Sociological Paradigms and Organisational Analysis

نویسنده: گیبسون بورل Burrell و گرت مورگان Morgan (نویسنده کتاب استعاره‌های سازمان)

نوع فایل: PDF

محتوا: خلاصه کتاب ۸۱ صفحه

زبان: فارسی

پسورد: ندارد

دانلود خلاصه کتاب نظریه‌های کلان جامعه شناختی

درباره کتاب نظریه های کلان جامعه شناختی

با توجه به طبیعت پدیده­ هایی که علوم اجتماعی به تلاش برای بررسی آنها می­ پردازد، اینکه چه پیش فرض ها و مبانی فکری ای بر ذهن تئوری پردازان و نگاه آنها به این پدیده ها سایه انداخته است، بسیار کلیدی و مهم است. بسیاری از دانشمندان این حوزه معتقد هستند پدیده­ های اجتماعی، عینی هستند و مستقل از مشاهده گران وجود دارند و عده ی دیگر بر این عقیده اند که پدیده های اجتماعی ساخته های ذهن انسان هستند و پژوهشگر به جای «مشاهده گر» باید یک «بازیگر فعال» باشد تا درکی از این پدیده ها داشته باشد.

بوریل و مورگان در کتاب معروف خود «نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان» یک ادعای کلیدی دارند: «تمامی نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی هستند.» بر اساس این دسته بندی، بوریل و مورگان تئوری­ های سازمان را به عنوان زیر مجموعه ای از علوم اجتماعی، در چهار دسته تقسیم بندی می کنند. سه فصل ابتدایی کتاب با مطرح ساختن این ادعای کلیدی، به توصیف و تبیین دو بعد عینی و ذهنی در حوزه فلسفه ی علم و ابعاد نظم دهی و تغییر بنیادی در حوزه ی نگاه به جامعه می پردازد. در فصول بعد، ابتدا هر یک از ابعاد ماتریس و مهم ترین پایه های نظری آنها توصیف شده و در ادامه مهم ترین تئوری های سازمان در هر رویکرد توصیف می گردد.

گیبسون بورل و گرت مورگان

گیبسون بورل و گرت مورگان

مطالعه این کتاب از دو جهت می تواند برای همه علاقمندان به تئوری های سازمان و مدیریت، کلیدی و حیاتی باشد: اول، آشنایی کلی با مهم ترین مبانی جامعه شناختی که در تحصیلات کلاسیک دانشگاهی رشته های حوزه مدیریت کمتر به آنها پرداخته می شود. و دوم، دسته بندی ای بسیار جذاب و کارا از تئوری های سازمان که خوانندگان را برای تشخیص تفاوت ها و تشابه های آنها یاری می دهد.

سرفصل عناوین کتاب

بخش اول: در جستجوی چهارچوب

فصل اول: پیش فرض هایی درباره مایهت علوم اجتماعی

فصل دوم: پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه

فصل سوم: دوبعد: چهار پاردایم

بخش دوم: پارادایم های مورد بررسی

فصل چهارم: جامعه شناسی کارکردگرا

فصل پنجم: نظریات سازمانی کارکردگرا

فصل ششم: جامعه شناسی تفسیری

فصل هفتم: پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان ها

فصل هشتم: انسان گرایی بنیادی

فصل نهم: نظریه ضد سازمان

فصل دهم: ساختارگرایی بنیادی

فصل یازدهم: نظریه سازمانی بنیادی

بخش سوم: نتایج

فصل دوازدهم: مسیرهای آینده: نظریه و تحقیق