پرسشنامه آسیب‌شناسی مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه آسیب‌شناسی مدیریت شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه آسیب‌شناسی مدیریت شهری

آسیب‌شناسی مدیریت شهری تعیین انحراف عملکرد مدیران شهر نسبت به هدف‌های تعیین شده با توجه به نیازمندی‌های شهروندان است. یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهرهای کوچک و بزرگ شناخت میزان انحراف از هدف‌ها می‌باشد.

مدل مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد مدل‌های گوناگون اما برخوردار از تعریف، ویژگی‌های و چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. در ایران با وجود سابقه یک صد ساله تشکیل نهاد شهرداری، در هیچ یک از متون قانونی، نامی از مدل مدیریت شهری نیست. با این حال بررسی سیر تطور مدل‌های مدیریت شهری در ایران نشان می‌دهد تاکنون مدل شورا-مدیر شهر،رایج ترین مدل مدیریت شهری بوده است.در این مقاله مدل‌های مختلف مدیریت شهری در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز سیر تطور مدل‌های مدیریت شهری در ایران بررسی شده است.

پس از تحلیل مدل کنونی مدیریت شهری در ایران، آسیب و نقایص این مدل شناسایی شده است.بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران عبارتند از: عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی،محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری،یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرای کشور،ضعف مکانیسم‌های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار،عدم شکل‌گیری شوراهای محله‌ای و منطقه‌ای نیز مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر.

3.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله