پرسشنامه شهر هوشمند

دانلود پرسشنامه شهر هوشمند و هوشمندسازی شهر دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات : ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد شهر هوشمند : حکمرانی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت و ساز هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند

ابعاد توسعه پایدار شهری : توسعه پایدار-اقتصادی، توسعه پایدار-اجتماعی و توسعه پایدار-زیست محیطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شهر هوشمند

شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها استفاده می‌کند. این اطلاعات برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است. این پروسه، شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، آب، تأمین شبکه‌های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم‌های اطلاعاتی و مدارس و کتابخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.

ابعاد پرسشنامه شهر هوشمند

ابعاد پرسشنامه شهر هوشمند

ایدهٔ شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه‌های مختلف متصل به شبکه اینترنت اشیا (IOT)  است، برای بهینه‌سازی بهره‌وری از خدمات و کاربری‌های شهری و اتصال آن به شهروندان است. فناوری شهر هوشمند اجازه می‌دهد تا مقامات یک شهر با جامعه و زیرساخت‌های شهری و نظارت بر آنچه اتفاق می‌افتد. آنچه در حال تحول است، تعامل مستقیم پیدا کنند. شهر هوشمند با توسعه شهر الکترونیک پدیدار می‌گردد. در چنین شهری هر فرد یک شهروند الکترونیک است که با اینترنت با دیگران در تعامل است. در سایه وجود چنین شهرهایی دستیابی به اهداف دولت الکترونیک نیز میسر می‌گردد.

تعریف عملیاتی شهر هوشمند

در این پرسشنامه شهر هوشمند براساس هفت عامل حکمرانی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت و ساز هوشمند، جابجایی هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند مورد سنجش قرار می‌گیرد. برای این منظور ۴۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله