پرسشنامه فرهنگ شهروندی

دانلود پرسشنامه فرهنگ شهروندی و تاثیر آن بر تخلفات رانندگی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: مایکروسافت ورد

تعداد سوال: ۲۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: قانون‌مداری، رعایت حقوق دیگران، مسئولیت اجتماعی

ضمیمه: پرسشنامه تخلفات رانندگی

تعریف مفهومی پرسشنامه فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی : فرهنگ مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است. فرهنگ شهروندی مانند بسیاری دیگر از مواردی که ما از فرهنگ در رابطه با یک موقعیت یا کارکرد و وظیفه اجتماعی صحبت می‌کنیم، نوعی عمومیت یافتن مفهوم فرهنگ و رایج شدن آن در زبان عام است و لزوما دارای تعریف دقیقی از نقطه نظر فرهنگ شناسی یا علوم اجتماعی نیست.

تخلفات رانندگی : همزمان با افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه، تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از آن نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. این در حالی است که تاکنون اقدام‌های انجام شده نتوانسته از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. بنابراین لازم است سازوکارهای دقیق‌تری پیش‌بینی شود تا از تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که بدانیم دیدگاه قانونگذار نسبت به این جرایم چه بوده و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ بهترین راهکار برای کاهش تخلفات رانندگی تمرکز بر فرهنگ شهروندی است.

شیوه کاربرد پرسشنامه

از این پرسشنامه می‌توان برای بررسی میزان تاثیر فرهنگ شهروندی بر پدیده‌های مختلف شهری استفاده کرد. برای مثال در همین فایل اثرات فرهنگ شهروندی بر تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفته است. کافی است تا تعدادی گویه برای سایر پدیده‌های شهری در نظر گرفته شود. سپس می‌توان رابه ابعاد مختلف پرسشنامه را با استفاده از روش‌هایی مانند رگرسیون یا همبستگی بررسی کرد.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله