پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

دانلود پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دارای روایی و پایایی

ابعاد: بعد حاکمیتی، سرمایه و فرهنگی

تعداد سوالات:  ۴۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم، فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند. اکوسیستم کارآفرینی فناورانه عبارت است از سیستم تکاملی شامل دانش، افراد  دارایی‌هایی که برای ایجاد یک کسب‌وکار کارآفرینانه موفق لازم است.

در این زیست‌بوم وحود رهبران و حامیان اکوسیستم مورد نیاز است. همچنین باید پیشروانی وجود داشته باشند که بتوانند انگیزه و هیجان لازم را در جامعه ایجاد کنند. تحقیقات حوزه کارآفرینی در سه سطح فردی، سازمانی و سیستمی قابل دسته‌بندی است. حوزه اکوسیستم کارآفرینانه مبتنی بر فناوری در زمره پژوهش‌های سطح سیستمی دسته‌بندی می‌شود. به این معنا که باید تعامل و تبادل منابع میان نقش‌آفرینان مختلف اکوسیستم قرار داده و با ارجاع به مطالعات مختلف دسته‌بندی شوند.

در مطالعاتی که با محور اکوسیستم کسب‌وکارهای فناورانه صورت گرفته، چارچوبی موجودیت محور ارائه شده است. در این چارچوب فرد کارآفرین به یک جزء بااهمیت محسوب می‌شوند که نباید نادیده گرفته شود. کارآفرینان فناور باید دارای تعهد بلندمدت نسبت به کسب‌وکار و جامعه بوده و از ذهنیت و رویکردی باز برای حضور افراد متنوع برخوردار باشد. این افراد باید به عنوان رهبران جامعه، مسیر رشد کسب‌وکارهای نوپا را روشن کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش اکوسیستم کارآفرینی فناورانه از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. همچنین این سازه در قالب سه بعد حاکمیتی، سرمایه و فرهنگی و در ۴۴ گویه مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. بنابراین پرسشنامه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله