هوش مالی

هوش مالی به معنی شناسایی و دسته‌بندی مفاهیم مرتبط با تصمیم‌گیری مالی براساس داده‌های اقتصادی و تجاری است. این هوشمندی فرد را قادر می‌سازد تا بهترین عملکرد مالی را داشته باشد. از منظر سازمانی نیز این نوع از هوشمندی به توانایی سازمان و واحد تجاری برای بهبود سودآوری از طریق کاهش هزینه و افزایش درآمدها است. در مباحث انواع هوش شناخت این نوع از هوشمندی با افزایش توان اقتصادی فرد و سازمان مرتبط است.

هوش مالی یک فلسفه و ابزار مدیریتی است که به سازمان‌ها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب‌وکار در راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک می‌کند. سازمانی با هوشمندی مالی بالا می‌تواند مشکلات اقتصادی را به آرامی و مرحله به مرحله حل کند. متأسفانه اگر هوش مالی شرکت پایین باشد مشکلات مالی همیشه حل نشده باقی می‌ماند و هرگز از بین نمی‌رود. اگر چه ممکن است در یک برهه از زمان کمرنگ‌تر و در زمانی دیگر پررنگ‌تر شود.

هوشمندی مالی برای سازمان‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر شرکت هوش مالی پایینی داشته باشد، باید معلومات مالی خود را افزایش دهید. با این افزایش می‌تواند مشکلات مالی را حل کرده و قویتر از قبل در صنعت فعالیت کند. هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه‌ای از فن‌ها و فنّاوری‌هایی است که داده‌های مالی و تجاری را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌سازی بهبود یابد. این سطح از هوشمندی بیشتر برای مدیریت مالی شرکت از اهمیت برخوردار است. همچنین یک فلسفه و ابزار مدیریتی است که به سازمان‌ها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب‌وکار در راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک می‌نماید.

تعریف هوش مالی

هوش مالی مفهومی انتزاعی است و تعریف جهان‌شمولی ندارد. یک تعریف عمومی می‌گوید هوشمندی مالی یعنی «به‌دست‌آوردن پول در کمترین زمان ممکن.» در برخورد با افراد ثرتمند، اغلب اعتقاد بر این است که آنها «شمّ اقتصادی» دارند. به همین دلیل شاید بتوان شمّ اقتصادی را به نوعی همان هوش مالی دانست. براساس یک تعریف دیگر نیز می‌توان گفت: دانش مالی همان «قدرت حل مسائل مالی» است. بنابراین هرچه بتوانید مسائل بزرگ‌تر و پیچیده‌تری را حل کنید، دارای دانش مالی بهتری هستید. از این رو کسب درآمد بیشتر را هم می‌توان از مصداق‌های بارز دانش مالی خوب دانست.

تعریف هوش مالی عبارت است از همان هوشی که فرد توسط آن، منابع مالی اش را به گونه‌ای مدیریت می‌کند تا این که بتواند یک طرح اقتصادی جدید را راه اندازی کند. یا این که همان طرح اقتصادی قبلی را ادامه بدهد. از آن جایی که مبادلات اقتصادی، شکل‌های متنوع و ساختار پیچیده‌ای دارند. دانشمندان تعریف هوشمندی مالی را ارائه داده اند و از آن به عنوان یک دانش مستقل نام برده اند.

هوش مالی در چهار بعد رخ می‌دهد:

  • ارتباطات
  • ابزارهای تحلیل
  • سیستم‌های گزارش دهی
  • تصمیم‌گیری اثربخش

سیستم‌های گزارش دهنده هوش مالی

سیستم گزارش دهی در درون سازما نها که بیشتر با عنوان سیست مهای گزارش دهی مدیریت شناخته م یشوند سازوکاری برای نظارت بر مأموریت سازمان است و مجموع‌های از گزار شهای موردنیاز را برای تصمی مگیر یهای کس بوکار فراهم م یآورد. این گزار شها از سیست مهای عملیاتی و سیستم هوش تجاری سازمان، با رو کیرد موارد کاربرد دار در تصمیمات سطوح مختلف مدیریت، استخراج شده و بر اساس دوره‌های گزارش دهی و رویدا دهای سیستم، متناسب با هر مدیر برای وی ارسال م یشوند.

مجموعۀ جامع گزار شهای استاندارد سیستم، راه را در فراه مسازی اطلاعات لازم تصمی م هموار میک‌ند. همچنین سیستم تدوین گزار شهای خا صمنظوره، تصمی مسازی مدیران را با ارائۀ ابزار قال ببندی و زما نبندی گزارش و امکانات جس توجوی محاو ر های، یعنی کاوش اطلاعات بر اساس ارتباطات معنایی، آسان م یسازد. که در این راستا، هوش مالی کارکنان ابزار آگاه یدهنده و مبتنی بر تعاملات هوشمند است.

تصمیمگیری اثربخش: هدف از داشتن ارتباطات مناسب با محیط و دیگر سازمان‌ها، به کارگیری پیشرفته ترین ابزارهای تحلیل و داشتن سیستم گزارش دهی قوی گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش است. درواقع، تصمی مگیر یهای مالی که عبار تاند از فرایندهای ذهنی (شناختی) که به انتخاب کی اقدام در میان اقدامات جایگزین م یانجامند مبتنی بر اطلاعات و دانش کارکنان تحت تأثیر قرار م یگیرد و به هوش مالی آ نها وابسته است. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری مالی بهینه و انعطاف‌پذیری استراتژیک از دانش مالی کارکنان ناشی می‌شود.

پرسشنامه هوش مالی

دانلود پرسشنامه هوش مالی شامل چهار بعد و شانزده گویه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

خلاصه و جمع‌بندی

ارتباطات معیار اساسی در تقویت هوش مالی سازمانی و تجاری سازمان‌ها است زیرا استدلال مبتنی بر دانش اتفاق می‌افتد. این دانش در دنیای امروز از طریق فناوری‌های ارتباطات به‌روزرسانی شده و در خدمت مردم قرار می‌گیرد. درواقع، امروزه پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مقتدرترین نیروها در شکل دادن دانش مالی افراد است. تغییرات اساسی حاصل از آن، درروش زندگی افراد، آموزش و کار و نیز روش حکومت دولت‌ها بر جامعه تأثیر می‌گذارد. این به‌سرعت یک افراد را قادر می‌سازد که در همه نقاط جهان برای اظهار مسائل اجتماعی و اقتصادی با بیشترین کارایی باهم ارتباط برقرار کنند.

امروزه دیگر هویت انسان‌ها تحت تأثیر یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی و اقتصادی ثابت قرار ندارند. بلکه از یک هویت اجتماعی و اقتصادی در عرصه بین‌المللی متأثر می‌شود. این تنها مبتنی بر فناور یهای نوین در بسترهای اقتصادی شکل می‌گیرد. دانش فردی باعث تقویت دانش مالی می‌شود. درنتیجه دانش مالی مبتنی بر ارتباطات که با سیستم‌های دیگر برقرار می‌کند به تحلیل تعامالت اقتصادی می‌پردازد.

ابزارهای تحلیل هوش مالی اهمیت بسیاری دارند. پیش از راه اندازی هر کسب‌وکاری، عاقلانهترین کار، بررسی و سنجش وضعیت بازار، نیاز مشتریان، تعداد و نحوه فعالیت رقبای احتمالی و غیره است. البته بعد از شکل‌گیری کسب‌وکار نیز ابزارهایی لازم است تا تغییرات اتفاق افتاده مورد تحلیل قرار گیرد. لذا لازم است کارکنان در درون سازمان‌ها با چنین ابزارهای آشنا شوند/ نتیجه آن تقویت هوش مالی افراد است. درواقع، فرایند تحلیل وضعیت موجود و آینده کسب‌وکارها، دسترسی به اطلاعات و تحلیل آ نها و الگوسازی از آینده مبتنی بر ابزارهای تحلیل کمی انجام م یشود که به هوش مالی سازمانی مؤثر می‌باشد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله