پرسشنامه هوش مالی

مفهوم سازی هوش مالی در سازمان

منبع: مفهوم هوش مالی در سازمان نوشته سمیرا کهن خاکی نشر الکترونیک پارس مدیر

هوش مالی به معنی شناسایی و دسته بندی مفاهیم مرتبط با تصمیمگیری مالی براساس دادههای اقتصادی و تجاری است که فرد را قادر میسازد تا بهترین عملکرد مالی را داشته باشد. هوش مالی یک فلسفه و ابزار مدیریتی است که به سازمانها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب‌وکار در راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک می‌کند.

فردی با هوشمندی مالی بالا میتواند مشکلات اقتصادی را به آرامی و مرحله به مرحله حل کند. متأسفانه اگر هوش مالی پایینی باشد مشکلات مالی همیشه حل نشده باقی میماند و هرگز از بین نمیرود، بلکه در یک برهه از زمان کمرن گتر و درزمانی دیگر پررن گتر م یشود. اگر فردی هوش مالی پایینی داشته باشد، باید معلومات مالی خود را افزایش دهید. با این افزایش میتواند مشکلات مالی را حل کرده و قو یتر از قبل شوید هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه ای از فن‌ها و فنّاوریهایی است که داده‌های مالی و تجاری را جمع‌آوری و تحلیل م یکند تا تصمی مسازی بهبود یابد. همچنین آن کی‌ فلسفه و ابزار مدیریتی است که به سازما نها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کس بوکار در راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک مینماید.

تعریف هوش مالی

هوش مالی مفهومی انتزاعی است و تعریف جهان‌شمولی ندارد. یک تعریف عمومی می‌گوید هوشمندی مالی یعنی «به‌دست‌آوردن پول در کمترین زمان ممکن.» در برخورد با افراد ثرتمند، اغلب اعتقاد بر این است که آنها «شمّ اقتصادی» دارند. به همین دلیل شاید بتوان شمّ اقتصادی را به نوعی همان هوش مالی دانست. براساس یک تعریف دیگر نیز می‌توان گفت: هوش مالی همان «قدرت حل مسائل مالی» است. بنابراین هرچه بتوانید مسائل بزرگ‌تر و پیچیده‌تری را حل کنید، دارای هوش مالی بهتری هستید. از این رو کسب درآمد بیشتر را هم می‌توان از مصداق‌های بارز هوش مالی خوب دانست.

تعریف هوش مالی ، عبارت است از همان هوشی که فرد توسط آن ، منابع مالی اش را به گونه ای مدیریت می کند تا این که بتواند یک طرح اقتصادی جدید را راه اندازی کند و یا این که همان طرح اقتصادی قبلی را ادامه بدهد . از آن جایی که مبادلات اقتصادی ، شکل های متنوع و ساختار پیچیده ای دارند ، دانشمندان تعریف هوش مالی را ارائه داده اند و از آن به عنوان یک دانش مستقل نام برده اند .

هوش مالی در چهار بعد رخ می‌دهد:

۱- ارتباطات

۲- ابزارهای تحلیل

۳- سیستم‌های گزارش دهی

۴- تصمیم گیری اثربخش

ارتباطات و هوش مالی

ارتباطات معیار اساسی در تقویت هوش مالی سازمانی و تجاری سازما نها است. زیرا استدلال مبتنی بر دانش اتفاق م یافتد و این دانش در دنیای امروز از طریق فناور یهای ارتباطات ب هروزرسانی شده و در خدمت مردم قرار م یگیرد. درواقع، امروزه پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مقتدرترین نیروها در شکل دادن دانش مالی افراد است. تغ ییرات اساسی حاصل از آن، درروش زندگی افراد، آموزش و کار و نیز روش حکومت دول تها بر جامعه تأثیر م یگذارد. آن ب هسرعت یک افراد را قادر م یسازد که در همه نقاط جهان برای اظهار مسائل اجتماعی و اقتصادی با بیشترین کارایی باهم ارتباط برقرار کنند.

امروزه دیگر هویت انسا نها تحت تأثیر یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی و اقتصادی ثابت قرار ندارند بلکه از یک هویت اجتماعی و اقتصادی در عرصه بی نالمللی متأثر م یشود و این تنها مبتنی بر فناور یهای نوین در بسترهای اقتصادی شکل م یگیرد و دانش فردی باعث تقویت هوش مالی م یشود که درنتیجه هوش مالی مبتنی بر ارتباطات که با سیست مهای دیگر برقرار میکند به تحلیل تعام الت اقتصادی می پردازد.

ابزارهای تحلیل هوش مالی

پیش از راه اندازی هر کسب و کاری، عاقلانهترین کار، بررسی و سنجش وضعیت بازار، نیاز مشتریان، تعداد و نحوه فعالیت رقبای احتمالی و غیره است. البته بعد از شک لگیری کس بوکار نیز ابزارهایی لازم است تا تغ ییرات اتفاق افتاده مورد تحلیل قرار گیرد. لذا لازم است کارکنان در درون سازما نها با چنین ابزارهای آشنا شوند که نتیجه آن تقویت هوش مالی افراد است درواقع، فرایند تحلیل وضعیت موجود و آینده کسب کارها، دسترسی به اطلاعات و تحلیل آ نها و الگوسازی از آینده مبتنی بر ابزارهای تحلیل کمی انجام م یشود که به هوش مالی سازمانی مؤثر م یباشد.

سیستمهای گزارش دهنده هوش مالی

سیستم گزارش دهی در درون سازما نها که بیشتر با عنوان سیست مهای گزارش دهی مدیریت شناخته م یشوند سازوکاری برای نظارت بر مأموریت سازمان است و مجموع های از گزار شهای موردنیاز را برای تصمی مگیر یهای کس بوکار فراهم م یآورد. این گزار شها از سیست مهای عملیاتی و سیستم هوش تجاری سازمان، با رو کیرد موارد کاربرد دار در تصمیمات سطوح مختلف مدیریت، استخراج شده و بر اساس دوره‌های گزارش دهی و رویدا دهای سیستم، متناسب با هر مدیر برای وی ارسال م یشوند.

مجموعۀ جامع گزار شهای استاندارد سیستم، راه را در فراه مسازی اطلاعات لازم تصمی م هموار میک‌ند. همچنین سیستم تدوین گزار شهای خا صمنظوره، تصمی مسازی مدیران را با ارائۀ ابزار قال ببندی و زما نبندی گزارش و امکانات جس توجوی محاو ر های، یعنی کاوش اطلاعات بر اساس ارتباطات معنایی، آسان م یسازد. که در این راستا، هوش مالی کارکنان ابزار آگاه یدهنده و مبتنی بر تعاملات هوشمند است.

تصمیمگیری اثربخش: هدف از داشتن ارتباطات مناسب با محیط و دیگر سازمانها، به کارگیری پیشرفته ترین ابزارهای تحلیل و داشتن سیستم گزارش دهی قوی گرفتن تصمیمات مهم و اثربخش است. درواقع، تصمی مگیر یهای مالی که عبار تاند از فرایندهای ذهنی (شناختی) که به انتخاب کی اقدام در میان اقدامات جایگزین م یانجامند مبتنی بر اطلاعات و دانش کارکنان تحت تأثیر قرار م یگیرد و به هوش مالی آ نها وابسته است ب هعبار تدیگر، تصمی مگیری مالی بهینه و انعطا فپذیری از هوش مالی کارکنان ناشی م یشود.

پرسشنامه هوش مالی

دانلود پرسشنامه هوش مالی شامل چهار بعد و شانزده گویه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر

3000 تومان – خرید