پرسشنامه سازگاری شغلی

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

نمونه فارسی: دارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع‌دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سازگاری شغلی

پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (۲۰۱۱) طراحی شد. در فارسی نیز شهرابی (۱۳۹۱) این پرسشنامه را ترجمه، بومی‌سازی و اعتبارسنجی کرده است. این پرسشنامه از هفت بعد ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع‌دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری و سبک سازگاری تشکیل شده است.

روایی و پایایی: دیویس و لافکوایست برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. همچنین شهرابی (۱۳۹۱) نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۴ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: سازگاری شغلی (Occupational Adjustment) شامل شرح و توصیف رفتارهایی است که به اجرای خوب وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید می‌انجامد. سازگاری شغلی به میزان انطباق روانی، تخصصی و حرفه‌ای فرد با شرایط محیطی، سازمانی و وظایف شغلی که برعهده دارد اشاره می‌کند. سازگاری شغلی توصیف رفتارهای است که به اجرای مطلوب وظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید می‌انجامد. هرچه طراحی شغل بهتر باشد و شرح شغل با شرایط احراز شغل انطباق بیشتری داشته میزان سازگاری شغلی بیشتر است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازگاری شغلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۷ سازه اصلی و ۳۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله