پرسشنامه بازآفرینی شغلی

دانلود پرسشنامه بازآفرینی شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد (فارسی و لاتین)

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۳ سازه اصلی و ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: افزایش منابع ساختاری؛ افزایش منابع اجتماعی و افزایش تقاضای شغلی چالش برانگیز

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازآفرینی شغلی

تعریف مفهومی: بازآفرینی در لغت به معنی بازسازی و دوباره آفریدن چیزی در دنیای متلاطم و پر هیاهوی امروزی است. در آن هر لحظه سلیقه جوامع عوض می‌شود و باید بر اساس نیاز مشتری‌ها عمل کرد. این مفهوم در ادبیات مدیریت منابع انسانی به معنای طراحی دوباره شغل توسط خود کارکنان است. بازآفرینی شغلی Job crafting ابزار و روشی برای کارکنان است تا از فرصت‌هایی برای شخصی‌سازی شرایط شغلی‌شان استفاده کنند. در این روش کارکنان می‌توانند به صورتی فعالانه شرایط شغلی را براساس علاقه‌مندی خود تغییر دهند. بنابراین کارها مطابق نیازها و انتظارات کارکنان طراحی خواهد شد و این موجب افزایش انگیزه شغلی و تعهد کاری می‌شود.

مبانی نظری و ادبیات پژوهش بازآفرینی شغلی در ۳۰ صفحه به همراه فهرست مطالب و منابع با قلم ۱۴ نازنین

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. این پرسشنامه در پایگاه پارس‌مدیر ترجمه و اعتبارسنجی گردیده است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه از سه بعد «افزایش منابع ساختاری»؛ «افزایش منابع اجتماعی» و «افزایش تقاضای شغلی چالش برانگیز» تشکیل شده است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله