پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

فایل ورد پرسشنامه توانمندسازی کارکنان با هدف سنجش توانمندسازی کارکنان سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شماره یک توانمندسازی کارکنان

تعداد سوال پرسشنامه شماره یک : ۱۹ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثربودن و احساس مشارکت با دیگران

پرسشنامه شماره دو توانمندسازی کارکنان

تعداد سوال پرسشنامه شماره دو : ۳۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثربودن و احساس اعتماد


تعریف مفهومی توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان : واژه EMPOWER در فرهنگ واژگان آکسفورد، قدرتمند شدن، مجوز دادن، ارائه قدرت و تواناشدن معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. توانمندسازی عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که می‌توانند انجام دهند تا به شما کمتر متکی باشند. برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز می دانند که مستلزم واگذاری اختیارات تصمیم گیری اساسی به زیردستان است. در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیار هستند، بلکه بایستی آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات کافی را دارا باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم‌های خود پاسخگو باشند.

ابعاد توانمندسازی کارکنان

ابعاد توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی روانشناختی : توانمندسازی روانشناختی براساس ادراکات کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان تعریف می‌شود و عبارتست از افزایش انگیزش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف محوله که متشکل از پنج بعد شایستگی، خود مختاری، موثربودن، معنی‌داری شغل و اعتماد می‌باشد.

تعریف عملیاتی توانمندسازی کارکنان : برای سنجش توانمندسازی از کارکنان از هفت سازه احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثربودن و احساس اعتماد استفاده شده است که با ۳۰ گویه طیف لیکرت پنج درجه موردسنجش قرار خواهد گرفت.