پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع مقیاس: طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره یک: مقیاس چهار بعدی و ۱۲ سوالی اسپریتزر

پرسشنامه شماره دو: مقیاس پنج بعدی و ۱۹ سوالی

پرسشنامه شماره سه: مقیاس پنج بعدی و ۳۰ سوالی

ابعاد: احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثربودن و احساس مشارکت با دیگران

فرم کوتاه پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

مقیاس توانمندسازی Empowerment Scale توسط اسپریتزر و میشرا ارائه شده است. در فرم کوتاه این مقیاس از ۵ پرسش استفاده شده است:

  • احساس می‌کنم از شایستگی لازم برای شغلم برخوردار هستم.
  • در شغلم احساس آزادی و استقلال کافی دارم.
  • احساس می‌کنم متصدی شغل معناداری در سازمان هستم.
  • احساس موثربودن در شغلم را دارم.
  • با انجام وظایف شغلی خود، احساس می‌کنم با دیگران مشارکت دارم.

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

مقیاس توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر

توانمندسازی کارکنان عبارتست از افزایش انگیزش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف محوله است. این مقوله براساس ادراکات کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان تعریف می‌شود. مقیاس‌های متعددی برای سنجش این مقوله در سازمان ارائه شده است. مهم ترین مقیاس در این زمینه توسط گرچن اسپریتزر به سال ۱۹۹۵ ارائه گردیده است.

اسپریتزر مقیاس Psychological Empowerment Questionnaire را بر پایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت‌هاس طراحی کرد. این مقیاس با عنوان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (PEQ) معروف است. برای امتیازدهی از طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای استفاده می‌شود و چهار بعد دارد که عبارتند از:

  • موثر بودن
  • معنی‌داری
  • احساس شایستگی
  • حق انتخاب
مقیاس توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر

مقیاس توانمندسازی روانشناختی (گرچن اسپریتزر)

مقیاس اسپریتزر در ادامه توسعه یافت و یک عامل دیگر نیز به آن اضافه گردید و پژوهشگران از نسخه ۵ عاملی این مقیاس استفاده می‌کنند. پنج بعد شایستگی، خود مختاری، موثربودن، معنی‌داری شغل و اعتماد در بیشتر مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابعاد توانمندسازی کارکنان

ابعاد توانمندسازی کارکنان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان : واژه EMPOWER در فرهنگ واژگان آکسفورد، قدرتمند شدن، مجوز دادن، ارائه قدرت و تواناشدن معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. توانمندسازی عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که می‌توانند انجام دهند تا به شما کمتر متکی باشند. برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز می‌دانند که مستلزم واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری اساسی به زیردستان است. در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیار هستند، بلکه باید آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات کافی را دارا باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم‌های خود پاسخگو باشند.

توانمندسازی روانشناختی : توانمندسازی روانشناختی براساس ادراکات کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان تعریف می‌شود و عبارتست از افزایش انگیزش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف محوله که متشکل از پنج بعد شایستگی، خود مختاری، موثربودن، معنی‌داری شغل و اعتماد می‌باشد.

تعریف عملیاتی توانمندسازی کارکنان : برای سنجش توانمندسازی از کارکنان از هفت سازه احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثربودن و احساس اعتماد استفاده شده است که با ۳۰ گویه طیف لیکرت پنج درجه موردسنجش قرار خواهد گرفت.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله