پرسشنامه ارتباط فرافردی

دانلود پرسشنامه ارتباط فرافردی

فایل ورد پرسشنامه ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان

هدف : بررسی رابطه بین ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان

ابعاد : ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان

تعداد سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ارتباط فرافردی

ارتباطات فرافردی یک مقوله از معنویت سازمانی و معنویت در محیط کار است و اشاره به روابط انسان با خدا و خالق خویش دارد. در ارتباط فرافردی روابط مبتنی بر تعهد، انسانیت و درنظرگیری حالق است. در این معنا، ارتباطات فرافردی کلیه مرزهای ارتباطات عمودی و افقی یا ارتباطات رسمی و غیررسمی را می شکند. در اینجا این منافع مادی و دنیوی نیست که روابط کار را شکل می دهد. این خویشتن خویش است که محملی برای برقراری ارتباط میان انسانها در محیط کار و سازمان خواهد بود. آنچه در باورهای مذهبی نیز هدف قرار داده شده است.

در باور دینی ارتباط فرافردی کلید دستیابی به موفقیت است و در فرهنگ مادی قوانین و مقررات هستند که اصول روابط انسانی در محیط کار را رقم می زنند. در یک فرهنگ دین باور نظام اداری بر پایه مصالح دینی است و کشور ما نیز چنین ساختار سازمانی دارد. در کشورهای غربی اصول و قواعد مدیریت رعایت می شود و سازمانها براساس اصول مدیریت ادراه می شوند. سعادت در دنیا و سعادت در آخرت، عزیزان من مساله این است و باید انتخاب کنید.