پرسشنامه ارتباط فرافردی

دانلود پرسشنامه ارتباط فرافردی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد : ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان

تعداد سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی رابطه بین ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان

درباره پرسشنامه ارتباط فرافردی

ارتباطات فرافردی یک مقوله از معنویت سازمانی و معنویت در محیط کار است و اشاره به روابط انسان با خدا و خالق خویش دارد. در ارتباط فرافردی روابط مبتنی بر تعهد، انسانیت و درنظرگیری حالق است. در این معنا، ارتباطات فرافردی کلیه مرزهای ارتباطات عمودی و افقی یا ارتباطات رسمی و غیررسمی را می‌شکند. اینجا این منافع مادی و دنیوی نیست که روابط کار را شکل می‌دهد. این خویشتن خویش است که محملی برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها در محیط کار و سازمان خواهد بود. آنچه در باورهای مذهبی نیز هدف قرار داده شده است.

در باور دینی ارتباط فرافردی کلید دستیابی به موفقیت است و در فرهنگ مادی قوانین و مقررات هستند که اصول روابط انسانی در محیط کار را رقم می‌زنند. یک فرهنگ دین باور نظام اداری بر پایه مصالح دینی است و کشور ایران نیز داعیه چنین ساختار سازمانی دارد. در کشورهای غربی اصول و قواعد مدیریت رعایت می‌شود و سازمان‌ها براساس اصول مدیریت ادراه می‌شوند. سعادت در دنیا و سعادت در آخرت، عزیزان من مساله این است و باید انتخاب کنید.

ارتباط فرافردی اتصال و پیوند افراد با پدیده‌های ماورائی و الهی است. این شیوه از روابط زمینه‌ساز معنویت در محیط کار است و منجر به استحکام ارتباطات سازمانی می‌گردد. مومن در فضای سازمانی باید به ارتباط با دیگران ارج نهد و منفعت‌طلب نباشد. او باید از یک رابطه ساده کاری پای فراتر نهد و به تعالی و انسانیت بیندیشد تا قرب الهی را بدست آورد. حال چگونه می‌توان این نوع روابط را سنجید؟ پاسخ در پرسشنامه ارتباط فرافردی وجود دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله