پرسشنامه توسعه منابع انسانی

دانلود پرسشنامه توسعه منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۴۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی توسعه منابع انسانی

ابعاد: توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی-  اجتماعی، توسعه سازمانی، توسعه فردی، توسعه آموزشی

 

3000 تومان – خرید