پرسشنامه حمایت سازمانی

دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: آیزنبرگر

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: پرسشنامه حمایت سرپرستی ادراک شده دارای ۸ گویه با روش نمره گذاری

درباره پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

تعریف مفهومی: توجه سازمان به رشد، رفاه و آسایش کارکنان تحت عنوان حمایت سازمانی ادراک شده تعریف می‌شود. ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ میﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﺸﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ آن ﺷﻮد و ﺑﻪ رﻓﺎه آنها اﻫﻤﯿﺖ دهد. سازمان‌های حمایتگر خدمات کارکنان خود را به طور عادلانه جبران می‌کنند،‌ به نیازهای آن‌ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می‌نمایند. این مقوله با ترک خدمت کارکنان رابطه معکوسی دارد و با مباحث تعلق خاطر کاری مرتبط است.

مفهوم حمایت سازمانی به حمایت سرپرستی قابل تسری است. حمایت سرپرستی ادراک شده بر احساس کارکنان نسبت به بذل عنایت و توجه سرپرست دلالت دارد. ) ادراک حمایت از سوی سازمان وابسته به ادراک حمایت از سوی کارگزاران و عاملان آن است. این تصور منجر به معرفی نوع دیگری از ادراک حمایت شده است که به آن «حمایت سرپرستی ادراک‌شده » گویند. حمایت سرپرستی ادراک‌شده در واقع ادراک کلی کارکنان از میزانی که سرپرست به مشارکت آنان ارزش می‌دهد و مراقب آسایش و راحتی آنان است، تعریف می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده از ابزار پرسشنامه آیزنبرگر استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله