حمایت سازمانی ادراک شده

دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

فایل ورد پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

هدف : سنجش حمایت سازمانی و سرپرستی ادراک شده

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر دارای ۱۲ گویه همراه با روش نمره گذاری است.

فایل ضمیمه: پرسشنامه حمایت سرپرستی ادارک شده دارای ۸ گویه با روش نمره گذاری است.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی حمایت سازمانی ادارک شده

توجه سازمان به رشد، رفاه و آسایش کارکنان تحت عنوان حمایت سازمانی ادارک شده تعریف می‌شود. ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ میﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﺸﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ آن ﺷﻮد و ﺑﻪ رﻓﺎه آنها اﻫﻤﯿﺖ دهد. سازمان‌های حمایتگر خدمات کارکنان خود را به طور عادلانه جبران می‌کنند،‌ به نیازهای آن‌ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می‌نمایند. این مقوله با ترک خدمت کارکنان رابطه معکوسی دارد و با مباحث تعلق خاطر کاری مرتبط است.

مفهوم حمایت سازمانی به حمایت سرپرستی قابل تسری است. حمایت سرپرستی ادارک شده بر احساس کارکنان نسبت به بذل عنایت و توجه سرپرست دلالت دارد. ) ادراک حمایت از سوی سازمان وابسته به ادراک حمایت از سوی کارگزاران و عاملان آن است. این تصور منجر به معرفی نوع دیگری از ادارک حمایت شده است که به آن «حمایت سرپرستی ادراک شده » گویند. حمایت سرپرستی ادراک شده در واقع ادراک کلی کارکنان از میزانی که سرپرست به مشارکت آنان ارزش می‌دهد و مراقب آسایش و راحتی آنان است، تعریف می‌شود.