پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

فایل ورد پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

هدف : بررسی بهره‌وری نیروی انسانی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

ابعاد: توانایی، وضوح (درک و شناخت)، کمک (حمایت سازمانی)، مشوق (انگیزش)، ارزیابی (بازخور)، اعتبار، محیط (سازگاری)

3000 تومان – خرید

سنجش بهره‌وری روزانه افراد

مقیمی ماتریسی را برای سنجش چرخه بهره وری افراد طراحی کرده است که شامل ۱۳ گویه می‌باشد. این پرسشنامه به همراه شرح و تفسیر سنجش آن ارائه شده است. هدف این پرسشنامه استاندارد شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد است و روایی و پایایی دارد.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی بهره وری

بهره وری : بهر ه وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهر ه گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهر ه وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می شود و دارای منابع و فوایدی از جمله: صرفه جویی در هزینه ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، از منظری دیگر، بهر ه وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، بهره وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور تحقق اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه برشمرده اند.

کارایی : «میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند.»در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است.(به شرط اینکه منابع افزایش نیافته باشند). پیتر دراکر از عبارت doing things right برای تعریف کارایی استفاده کرده است و عبارت doing the right things را برای تعریف اثربخشی استفاده کرده است.

اثربخشی : براساس یک تعریف پذیرفته شده میزان رسیدن به اهداف سازمانی را اثربخشی گویند. سازمان می‌تواند اهداف متعددی را فراسوی خود قرار دهد، اهدافی مانند: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان(ارباب رجوع)، کیفیت تولیدات و خدمات و … اثربخشی خود را با میزان تحقق اهداف تعیین شده، بسنجد. اثربخشی توجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است. اثربخشی معنای کیفیت را در خود نهفته دارد. کارایی یعنی از داده‌های (منابع) سازمان به نحوی مطلوب و شایسته در زمانی کم و با هزینه‌ای پائین و به عبارت دیگر با ریخت و پاش کمتر استفاده نمائیم.