پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: دبرا و کاندوس

نمونه منبع فارسی و اعتبارسنجی: دارد

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سبک مدیریت، ویژگی‌های فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی

ضمائم رایگان

  • مقاله فارسی اعتبارسنجی مقیاس بهره‌وری نیروی انسانی دبرا و کاندوس
  • پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی براساس مدل هرسی و گلداسمیت
  • پرسشنامه بهره‌وری روزانه افراد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

تعریف مفهومی: بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهر ه‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره‌وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می‌شود. بهره‌وری نیروی انسانی عبارت است از انجام کارهای درست و مفید توسط کارکنان سازمان که در نهایت بهره‌وری سازمانی را افزایش می‌دهد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بهره‌وری نیروی انسانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۳۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. این پرسشنامه شامل سبک مدیریت، ویژگی‌های فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل رفاهی (محیطی) است.

ابعاد پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

ابعاد پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

کارایی: میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند. در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است. پیتر دراکر از عبارت doing things right برای تعریف کارایی و عبارت doing the right things برای تعریف اثربخشی استفاده کرد.

اثربخشی: براساس یک تعریف پذیرفته شده میزان رسیدن به اهداف سازمانی را اثربخشی گویند. سازمان می‌تواند اهداف متعددی را فراسوی خود قرار دهد، اهدافی مانند: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان(ارباب رجوع)، کیفیت تولیدات و خدمات و … اثربخشی خود را با میزان تحقق اهداف تعیین شده، بسنجد. در واقع اثربخشی معنای کیفیت را در خود نهفته دارد. کارایی یعنی از داده‌های (منابع) سازمان به نحوی مطلوب و شایسته در زمانی کم و با هزینه‌ای پائین و به عبارت دیگر با ریخت و پاش کمتر استفاده نمائیم.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله