پرسشنامه سکوت سازمانی

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت، فرصت‌های ارتباطی، سکوت رفتاری کارکنان.

درباره پرسشنامه سکوت سازمانی

تعریف مفهومی: سکوت سازمانی پدیده‌ای است که در آن کارکنان سازمان به علل مختلف از اظهار نظر در مورد مسایل سازمان خودداری کرده وسکوت اختیار می‌کنند. سکوت تدافعی رفتاری تعمدی و غیر منفعلانه که به منظور حفظ خود از تهدید‌های خارجی به کار میرود.در واقع سکوت سازمانی را بعنوان پدیدهای اجتماعی در نظر می‌گیرند که کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانی‌های خود در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند.

سکوت سازمانی، با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر می‌گردد و این موضوعی است که بسیاری از سازمان‌ها از آن گله دارند. همچنین این پدیده رفتاری به وسیله ممانعت از بازخور منفی، مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این‌رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را از دست می‌دهد. بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمان‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. این پدیده در برابر پدیده آوای سازمانی قرار می‌گیرد.

مدیریت سازمان باید از دیدگاه و نظرات کارکنان آگاه باشد و پدیده سکوت مانعی بزرگ در این مسیر است. این پدیده مخربی است که در بلندمدت آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری دارد به همین خاطر در مطالعات اخیر بسیار مورد تاکید قرار دارد. واکولا از افرادی است که مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش و ارزیابی پدیده سکوت سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. واکولا براساس ۴ بعد نگرش مدیریت عالی، نگرش سرپرست، فرصت‌های ارتباطی و سکوت رفتاری به موضوع سکوت سازمانی می‌نگرد. از سوی دیگر ون داین ابعاد مختلف سکوت سازمانی را به مورد مطالعه قرار داده است که در پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین مورد بررسی قرار گرفته است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله