پرسشنامه سکوت سازمانی

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا

فایل ورد پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا

هدف : بررسی سکوت سازمانی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت، فرصت‌های ارتباطی، سکوت رفتاری کارکنان.

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سکوت سازمانی

سکوت سازمانی پدیده‌ای است که در آن کارکنان سازمان به علل مختلف از اظهار نظر در مورد مسایل سازمان خودداری کرده وسکوت اختیار می‌کنند. سکوت تدافعی رفتاری تعمدی و غیر منفعلانه که به منظور حفظ خود از تهدید های خارجی به کار میرود. سکوت سازمانی را بعنوان پدیدهای اجتماعی در نظر می‌گیرند که کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانی‌های خود در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند.

سکوت سازمانی، با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر می‌گردد و این موضوعی است که بسیاری از سازمان‌ها از آن گله دارند. همچنین این پدیده رفتاری به وسیله ممانعت از بازخور منفی، مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این‌رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را از دست می‌دهد. بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمان‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

واکولا براساس ۴ بعد نگرش مدیریت عالی، نگرش سرپرست، فرصت‌های ارتباطی و سکوت رفتاری به موضوع سکوت سازمانی می‌نگرد از سوی دیگر ون داین ابعاد مختلف سکوت سازمانی را به مورد مطالعه قرار داده است که در پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین مورد بررسی قرار گرفته است.