پرسشنامه تجربه برند

دانلود پرسشنامه تجربه برند حسی براکوس و همکاران

فایل ورد پرسشنامه تجربه برند حسی براکوس و همکاران

هدف: بررسی تجربه برند حسی

منبع: براکوس و همکاران

روایی و پایایی: دارد

ابعاد: احساسی، عاطفی، خردمندی، رفتار

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تجربه برند و برندسازی حسی

برندسازی حسی یک موضوع محوری در بحث بازاریابی حسی است. هدف بازاریابی حسی ایجاد تجربه ای در مشتری از طریق حواس پنجگانه انسانی است تا تصویری از برند در ذهن مشتری ایجاد شود که در نهایت موجب افزایش  گرایش او به برند خواهد شد.

برندسازی حسی نوعی از بازاریابی است که به همه حواس پنجگانه در ارتباط با برند گرایش دارد. در این رویکرد از احساس برای ارتباط عاطفی با مشتریان استفاده می شود. برند می تواند با احساسات مشتریان در آمیزد. تجربه برند شامل واکنش های احساسی، رفتاری و شناختی تحریک شده به وسیله مولدهای مربوط به برند مثل طرح، هویت، بسته بندی، ارتباطات و محیطی که برند در آن عرضه می گردد، می شود. تجربه یک برند می تواند به دو صورت مستقیم یا غیرمسقیم اتفاق بیفتد. تجربه مستقیم مصرف کننده از تماس فیزیکی با یک محصول به وجود می آید و تجربه غیرمستقیم ناشی از تبلیغات یا ارتباطات بازاریابی است. تجربه برند می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت و مثبت یا منفی باشد که در بحث مدیریت تجربه مشتری قابل ردیابی است.