پرسشنامه مدگرایی و فشن برند

دانلود پرسشنامه مدگرایی و فشن برند دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر دارد: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رابطه برند-مشتری، احساسات مشتری، تصویرسازی برند، قضاوت مشتری، عملکرد برند و آگاهی از برند

تعریف مفهومی پرسشنامه مدگرایی و فشن برند

تعریف مفهومی: مد عبارت از سبکی است که مورد پذیرش گروه بزرگی از مردم در دوره زمانی مشخصی می‌باشد. مفهوم سبک، که غالباً به پوشاک مربوط است، به انبوه محصولات قابل فروش مرتبط می‌باشد و نیز به رفتار مصرف‌کننده مانند خرید و سبک زندگی او پیوند یافته است. در مفهوم فرهنگ مصرفی پست مدرن، یک خرده فرهنگ به شبکه‌ای از مفاهیم، سبک ها، چشم‌اندازها، و روشهای زندگی اشاره دارد.

مدگرایی برند یک رویکرد رفتاری در مصرف‌کنندگان است که گرایش آنها به استفاده از برندهای فشن برای خودبیانگری اجتماعی را نشان می‌دهد. این گرایش به استفاده از مدهای جدید در مدیریت رفتار مصرف‌کننده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. عدم حساسیت قیمتی و گاهی منحنی تقاضای منفی برای خرید این نوع از برندها مهم‌ترین مشخصه آنها می‌باشد.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه از سه بعد «افزایش منابع ساختاری»؛ «افزایش منابع اجتماعی» و «افزایش تقاضای شغلی چالش برانگیز» تشکیل شده است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. این پرسشنامه در پایگاه پارس‌مدیر ترجمه و اعتبارسنجی گردیده است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۸۲۴ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله