پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع : معتبر

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : محصول سبز، ترفیع سبز، توزیع سبز و قیمت سبز

تعریف مفهومی و عملاتی پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

بازاریابی سبز فرایندی اجتماعی است که افراد و گروه‌ها از طریق فرایند مبادله محصولات و ارزش آنها، نیاز و خواسته خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند برآورده می‌کنند. به عبارتی دیگر به گفته یولونسکی بازاریابی سبز شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می‌شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. به ندرت فعالیت‌های زیست محیطی در همه معیارهای شرکت جای می‌گیرد.

علاوه بر این بسیاری از شرکت‌ها معیارهای سنتی کسب‌وکار را برای ارزیابی موفقیت نوآوریهای سبز به کار می‌برند. هر شرکت، استراتژی بازاریابی مخصوص خود رادارد. استراتژی ۴P بازاریابی سبز همان عناصر آمیخته بازاریابی سنتی است اما چالش بازاریابان، استفاده خلاقانه از ۴P می‌باشد. عناصر آمیخته بازاریابی سبز عبارتند از :

  • محصول سبز (product)
  • قیمت سبز (price)
  • ترفیع سبز (promotion)
  • توزیع سبز (place)

تعریف عملیاتی: برای سنجش آمیخته بازاریابی سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله