پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر

هدف: بررسی مزایای سیستم خبره در مدیریت تولید

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

شرح و تفسیر: دارد

5000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سیستم خبره

در این پرسشنامه سیستم خبره با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می‌شود که ورودی‌های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل‌های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می‌دهند. در مرحله دوم ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می‌گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می‌گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می‌شود. برای مطالعه بیشتر به کتاب سیستم خبره رجوع کنید.

تصمیم‌گیری زیربنای ایجاد سازمان و حرکت، رشد و توسعه آن‌ها برای کسب اهداف مشخص در سطوح راهبردی است و بر پایه ادراک، دانش، آگاهی از پیامدها، شناخت محیط و سرعت عمل رهبران و مدیران سازمان صورت می‌گیرد. گستردگی و پیچیدگی فرایند‌های لازم برای تحقق به عزم سازمان و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی ضرورت بهره مندی سازمان از یک سامانه سیستماتیک و هوشمند تصمیم‌گیری را غیرقابل اجتناب می‌سازد. در این مقاله به بررسی و تبیین قابلیت‌های توانمندساز سیستم خبره و تاثیر آن بر تصمیمات سازمان مورد مطالعه در سطوح استراتژیک به مطالعه می‌پردازد.

تعریف عملیاتی

برای سنجش سیستم خبره در این مطالعه از ۲۵ گویه استفاده شده است. تحقیق متضمن فرضیاتی در چارچوب تشخیص ماهیت مسایل سازمان، قدرت ادراک تصمیم گیران، شناسایی فرصت ها، انتخاب راهکار مناسب و ارزیابی تصمیمات سطوح استراتژیک است که با توجه به ویژگی‌های سیستم خبره مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پس از ارایه داده ها، تحلیل رفتار آزمودنی‌ها و تبیین نتایج آزمون فرضیه ها، راهبرد هایی جهت اشاعه سیستم‌های هوشمند در سطوح مدیریت عالی سازمان ارایه می‌شود.

در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است  مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می‌شود که ورودی‌های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل‌های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می‌دهند. در مرحله دوم ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می‌گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می‌گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می‌شود .

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله