پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر

هدف: بررسی مزایای سیستم خبره در مدیریت تولید

نوع فایل: PDF

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سیستم خبره

پرسشنامه سیستم خبره با رویکردی اقتضائی، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه می‌کند. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می‌شود که ورودی‌های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل‌های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می‌دهند. در مرحله دوم ورودی‌ها و خروجی‌ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می‌گردند. در مرحله چهارم فازی‌زدایی انجام می‌گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می‌شود. برای مطالعه بیشتر به کتاب سیستم خبره رجوع کنید.

تصمیم‌گیری زیربنای ایجاد سازمان و حرکت، رشد و توسعه آن‌ها برای کسب اهداف مشخص در سطوح راهبردی است. این تصمیمات بر پایه ادراک، دانش، آگاهی از پیامدها، شناخت محیط و سرعت عمل رهبران و مدیران سازمان صورت می‌گیرد. گستردگی و پیچیدگی فرایند‌های لازم برای تحقق به عزم سازمان و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی ضرورت بهره مندی سازمان از یک سامانه سیستماتیک و هوشمند تصمیم‌گیری را غیرقابل اجتناب می‌سازد. در این مقاله به بررسی و تبیین قابلیت‌های توانمندساز سیستم خبره و تاثیر آن بر تصمیمات سازمان مورد مطالعه در سطوح استراتژیک به مطالعه می‌پردازد.

تعریف عملیاتی

برای سنجش سیستم خبره در این مطالعه از ۲۵ گویه استفاده شده است. تحقیق متضمن فرضیاتی در چارچوب تشخیص ماهیت مسایل سازمان، قدرت ادراک تصمیم گیران، شناسایی فرصت‌ها، انتخاب راهکار مناسب و ارزیابی تصمیمات سطوح استراتژیک است. با توجه به ویژگی‌های سیستم خبره مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پس از ارایه داده ها، تحلیل رفتار آزمودنی‌ها و تبیین نتایج آزمون فرضیه‌ها، راهبرد هایی جهت اشاعه سیستم‌های هوشمند در سطوح مدیریت عالی سازمان ارایه می‌شود.

اطلاعات بیشتر در فایل موجود است. باید دقت کنید در بسیاری از مسائل مرتبط با سیستم خبره باید از ابزارهای فنی و مهندسی استفاده شود. با این وجود در این فایل مقیاسی مبتنی بر طیف لیکرت ارائه گردید تا پژوهشگران بتوانند با ابزار پرسشنامه نیز به مطالعه بپردازند. همبنطور سیستم خبره فازی نیز در مطالعات بسیاری مورد تاکید پژوهشگران قرار دارد.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله