اینترنت اشیا

دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا

منبع: ترجمه مقاله اینترنت اشیا توسط گروه ترجمه پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله اینترنت اشیا

هدف : با پیشرفتهای اخیر در فناوری‌های اینترنت، فناوری اینترنت اشیا (فناوری IOT) تاثیر روزافزونی بر زندگی روزمره ما دارد، و شروع به ارائه ابزارهای جدید مفید و جذابی کرده است. تحقیق جاری به دنبال ایجاد و ازمون مدل یکپارچه از عواملی تعیین کننده پذیرش مشتریان در خصوص فناوری IOT می باشد.

روش : مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM) ، نویسندگان یک مدل پذیرش فناوری IOT را پیشنهاد کردند که شامل سه عامل فناوری ( سودمندی درک شده، سادگی درک شده از استفاده ، و اطمینان )، یک عامل بافت اجتماعی ( تاثیر اجتماعی) ، و دو شخصیت کاربر فردی (برخورداری درک شده و کنترل رفتاردرک شده) می باشد. داده‌ها از ۳۶۸ مشتری چینی برای آزمون و مدل تحقیق از طریق استفاده از مدلسازی تعادل ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده پشتیبانی قوی خاصی برای تاثیرات سودمندی درک شده، سادگی استفاده درک شده، تاثیر اجتماعی، برخورداری درک شده و کنترلرفتار درک شده می باشد.

با این حال، اطمینان نقش غیر قابل توجهی را در پیش بینی اراده بازی می کند. بعلاوه، مشاهده می شود که سادگی استفاده درک شده و اطمینان بر سودمندی درک شده تاثیر می گذارد. در مقایسه با مدل TAM فردی، مدل یکپارچه توضیحات بیشتری را در خصوص اراده رفتاری کاربر در راستای کاربرد فناوری IOT فراهم می کند.

اصالت و ارزش : مدل یکپارچه، عوامل ناشی از تمایل افراد به استفاده از فناوری IOT از دیدگاههای خود فناوری، بافت اجتماعی و ویژگی فردی کاربر را بررسی می کند. این مدل ساختارهای تاثیر اجتماعی، بهره مندی و کنترل رفتار درک شده را برای TAM و توسعه‌های موفق TAM در بافت فناوری IOT ارتباط می دهد.

دانلود ترجمه مقاله اینترنت اشیا

دانلود اصل مقاله اینترنت اشیا