پرسشنامه زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک و بازگشت سرمایه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان و حمایت مدیریت

پرسشنامه معیارهای کلیدی مدیریت زنجـیره تامین سبز

تعداد سوالات: ۳۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شاخه ساختاری، شاخه رفتاری و شاخه زمینه‌ای

تعریف مفهومی پرسشنامه زنجیره تامین سبز

مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین شامل تمامی بخش‌هایی می‌باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش‌ها می‌توانند شامل تولیدکننده، تامین‌کننده، حمل‌ونقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی‌ها و مشتریان باشند. یک زنجیره تامین شامل کلیه فعالیت‌ها از ارتباط با عرضه‌کننده تا فرایندهای درونی سازمانی را شامل می‌شود. این حوزه در کانون فعالیت‌های هر سازمان بویژه سازمان‌های تولیدی است.

زنجیره تامین سبز : مدیریت زنجیره تامین سبز تلفیق مفهوم پایداری و حفاظت از محیط زیست با زنجیره تامین سنتی است. فرایند به کار بردن ورودی‌های دوستار محیط زیست و انتقال این ورودی‌ها به خروجی‌ها که می‌توانند در پایان چرخه عمر اصلاح یا دوباره مصرف شوند تا یک زنحیره تامین پایدار را خلق کند. زنجیره تأمین سبز عبارت است از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی منجر می‌شود.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای ارزیابی سبزی زنجیره تامین از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای نمره‌دهی به گویه‌های هر پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. برای سنجش امتیاز مربوط به هر سازه نیز از میانگین نمرات مربوط به گویه‌های آن سازه بهره گرفته می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله