پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

فایل ورد پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: بررسی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک و بازگشت سرمایه

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین : زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش ها می توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند.

زنجیره تامین سبز : فرایند به کار بردن ورودی های دوستار محیط زیست و انتقال این ورودی ها به خروجی ها که می توانند در پایان چرخه عمر اصلاح یا دوباره مصرف شوند ویک زنحیره تامین پایدار را خلق کند. زنجیره تأمین سبز عبارتست از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی منجر می شود.