پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه زنجیره تامین یکپارچه فلین و همکاران: ۳ عامل اصلی و ۱۵ گویه
  • پرسشنامه زنجیره تامین یکپارچه اوزدمیر و اصلان: تک عاملی و ۷ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی

یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا است که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند.

ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید.

یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است، بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می‌شود.

درباره پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین فلین و همکاران

فلین و همکاران (۲۰۱۰) مقیاسی استاندارد برای سنجش یکپارچه‌سازی در مدیریت زنجیره تامین مقیاسی را طراحی کردند. این مقیاس در فارسی ترجمه و اعتبارسنجی گردید و شامل ۱۵سوال در ۳ بعد است:

  • یکپارچگی مشتریان
  • یکپارچگی تامین کننده
  • یکپارچگی داخلی

یکپارچه‌سازی مشتریان: سطح ارتباط ما با مشتریان بزرگ از طریق شبکه‌های اطلاعاتی.

یکپارچگی تامین کنندگان:  سطح تبادل اطلاعات با تامین کننده عمده از طریق شبکه‌های اطلاعاتی.

یکپارچه‌سازی داخلی:  یکپارچه سازی شرکت در میان توابع داخلی.

درباره پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین اوزدمیر و اصلان

اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱) برای سنجش یکپارچه‌سازی در مدیریت زنجیره تامین مقیاسی را طراحی کردند. این مقیاس تک بعدی و شامل ۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت است و در فارسی نیز ترجمه و اعتبارسنجی شده است. برای سنجش پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۱۱ گزارش شد. در یک مطالعه فارسی (شرح کامل در فایل پرسشنامه) نیز پایایی پرسشنامه را ۰/۹۳۹ برآورد گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله