پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پایدار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه بررسی پایداری زنجیره تامین

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

ابعاد: اقتصادی، محیطی و اجتماعی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

پایداری زنجیره تامین : مفهوم مدیریت زنجیره تامین با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده‌تر شده است. پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. مدیریت زنجیره تامین پایدار به صورت فعالیت‌های کسب‌وکار راهبردی برای کمینه سازی ریسک‌های پایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی، بیشینه سازی ارزش شرکتی از جمله ارزش سهام دار تعریف می‌شود.

پایداری زنجیره تامین Supply-chain sustainability یک موضوع کسب‌وکار است که بر زنجیره تامین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی براساس عوامل محیطی، رسک و مدیریت ضایعات تولید اثر می‌گذارد. رشد چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیت‌های محیطی با مدیریت زنجیره تامین سازمان پدیدار شده است. رویکرد جدیدی که در سال‌های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد پایداری زنجیره تامین است. برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می‌شود مقیاس پایداری زنجیره تامین را دانلود کنید.

پایداری عبارت است از استفاده از منابع برای رفع نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی نسل آینده را به مخاطره بیاندازد. پایداری به طور فزایند توسط سیاستمداران، مطبوعات و فعالات حقوق بشر مورد ارزیابی، پیگیری و پشتیبانی قرار می‌گیرد. زنجیره تامین نیز شبکه امکانات و اختیارات توزیع است که وظایق تهیه مواد و مصالح، تحویل این مواد و کالاها به واسطه‌ها و توزیع محصول نهایی را به دست مصرف‌کنندگان به عهده دارد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش میزان پایداری زنجیره تامـین سازمان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. سوالات با طیف لیکرت پنج درجه نمره‌گذاری گردید. برای سنجش نمره هر یک از سازه‌های اصلی نیز از میانگین سوالات مربوط به آن سازه استفاده می‌شود.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله