پرسشنامه زنجیره ارزش

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۳ شاخص با طیف لیکرت ۹ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه زنجیره ارزش

تعریف مفهومی: زنجیره ارزش (Value Chain) مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به‌صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود. بر پایهٔ دیدگاه‌های پیشین، هر شرکتی یک جایگاه در زنجیرهٔ ارزش را به خود اختصاص می‌داد. در این جریان تأمین‌کنندگان ورودی‌ها را مهیا می‌کنند، شرکت ارزش را به این ورودی‌ها اضافه می‌کند و سپس آن را به عامل دیگری در زنجیره، انتقال می‌دهد تا در پایان به مشتری برسد. اما اکنون در ابرشرکت‌ها این زنجیره به‌طور کامل در یک مجموعه واحد کنارهم قرار می‌گیرند.

نکته کانونی مفهوم ارزش ادراک‌شده است که در مفاهیمی چون زنجیره ارزش پورتر نیز به آن اشاره شده است. فرایندها یا فعالیت‌هایی که بوسیه آنها یک شرکت ارزشی را به خروجی‌های خود اضافه می‌کند و شامل موارد همچون تولید، بازاریابی یا خدمات پس از فروش می‌باشد. یک زنجیره ارزش یک دسته از فعالیت‌هایی است که یک شرکت تولیدی در یک صنعت خاص جهت ارائه محصول یا خدمتی با ارزش به بازار، انجام می‌دهد.

تعریف عملیاتی: برای ارزیابی زنجیره ارزش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۲۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله