پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

فایل ورد پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

هدف: بررسی تصویر ذهنی سازمان

ابعاد: قیمت (ارزش)، خدمات، جو، کیفیت محصول، انتخاب و تسهیلات

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تصویر ذهنی سازمان

تصویر ذهنی : تصویر ذهنی صورتِ حاصل از تجربه، آموزش، فکر، وَهم و خیال درباره­ی خود و پدیده­ها در ذهن  است. تصویر ذهنی می­تواند به واقعیت نزدیک و با آن منطبق و یا از آن دور باشد. تصویر ذهنی، امری لزوماً انفرادی نیست و گروه­ها، سازمان­ها و جوامع که به دلیل وابستگی به انسان مجازاً از ارگانیزم برخوردارند، نیز می­توانند از تصویر ذهنی و خودانگاره برخوردار ­باشند. تصویر ذهنی به دو صورت مثبت و منفی ایجاد می­شود.

تصویر ذهنی سازمان : تصویر ذهنی سازمان را ادراکات تمامی ذی نفعان سازمان (مشتریان . کارکنان . سهام داران . بخش عمومی )در مورد فعادلیت ها و اقدامات و دستاوردهای سازمانی معرفی کرده اند . بسیاری از سازمانها زمان، منابع و تلاش فراوانی را به منظور ایجاد یک تصویر مثبت در ذهن مشتریان و عموم مردم نسبت به شرکت و محصولاتش را صرف می نمایند . همچنین هزینه های هنگفتی صرف تبلیغات محصولات و خدمات خود به منظور نام تجاری گیرا و قوی می کنند و یا مبالغی را نیز برای حمایت از سازمانهای خیریه صرف می کنند تا در نظر مردم با انجام مسئولیت اجتماعی از خود تصویری مثبت به جای گذارند .

تصویر ذهنی سازمانی در ادبیات بازاریابی و تئوری سازمان مورد بحث قرار می گیرد و در حوزه ی مباحث مدیریت منابع انسانی نیز می گنجد. در تصویر ذهنی سازمانی به نوعی به کاربرد علم روان شناسی درمدیریت اشاره می شود. واژه هایی چون تصویر ذهنی و تصویرسازمانی نیز مترادف تصویر ذهنی سازمانی است و از آن ها به جای واژه ی کامل استفاده می شود.