پرسشنامه اخلاق کاری

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری و سازمانی گریگوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری
  • پرسشنامه اخلاق کاری پتی
  • فرم کوتاه پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: گریگوری (فرم بلند)، هانت (فرم کوتاه)

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت در کار

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت شامل ۷ گویه

تعریف مفهومی اخلاق کاری و سازمانی

اخلاق کاری و اخلاق سازمانی به عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما در درون سازمان‌ها شناخته می‌شود که هدایت‌کننده رفتار افراد و تصمیم‌گیری هستند. اخلاق کاری شامل ابعاد مختلفی است: کاربرد ارزش‌ها و اصول اخلاقی، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخلاقی و رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی است. پرسشنامه اخلاق کار برای سنجش میزان عمل به اخلاقیات در کار استفاده می‌شود.

ارزش‌های سازمانی، مقوله‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با اخلاق سازمانی دارد. ارزش سازمانی عبارت از نظام ارزش‌ها و الگوهای اساسی رفتار در سازمان است که در طول زمان شکل گرفته و توسط اعضا مورد قبول واقع شده است. ارزش‌های سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمانی اثر می‌گذارد و اهمیت آن به حدی است که وظیفه اساسی مدیران سازمان تغییر، تحول و وضع ارزش‌های اخلاقی شناخته می‌شود.

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت

این پرسشنامه توسط هانت و همکاران به سال ۱۹۸۹ طراحی شد و شامل ۵ گویه است. برای سنجش هریک از گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت ۷ درجه استفاده شد. پاسخ‌دهندگان این پرسشنامه کارکنان سازمان هستند که وضعیت اخلاقی سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای پاسخ از عبارات کلامی کاملاً مخالف تا کاملاً موافق استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ ۰/۷۸۹ و مطلوب ارزیابی گردید. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی سازه تائید شد.

شلبی هانت در مطالعه خود از Corporate Ethical Values برای بیان جنبه‌های اخلاقی شرکت استفاده کرد. در ایران و میان پژوهشگران داخلی از این مقیاس با عنوان CEP یاد می‌شود که اشتباه است. پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت یک ابزار استاندارد است که در مطالعات گوناگون از آن بهره گرفته شد. از این پرسشنامه فرم کوتاه زمانی استفاده می‌شود که مقوله‌های متعدد دیگری نیز در مدل استفاده شود.

اهمیت اخلاق در سازمان

نهادینه‌سازی اخلاق کاری وابسته برقراری عدالت در سراسر سازمان است، چرا که اگر کارکنان احساس عدم عدالت کنند دیگر پایبندی به اخلاقیات برایشان معنی‌دار نخواهد بود. مقوله اخلاق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک و نیم قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده است. رعایت اخلاق و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی درآمده است که در بیشتر سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مساله ارزش‌ها و اخلاق سازمانی از جمله مهمترین ضروریت‌های سازمان‌های معاصر است. ارزش‌های یک سازمان در واقع عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده، آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت‌هایش در راستای چشم‌اندازش بر آن تکیه می‌کند. ارزش‌ها مجموعه دیدگاه‌هایی هستند که بین نیک و بد، مطلوب و نامطلوب تفاوت قائل می‌شوند و بر انتخاب و دستیابی به اهداف، راهبرد‌ها و ارزیابی نتایج مثبت و منفی آنها موثرند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله