پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهره‌وری آسیایی

دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد

نمونه منبع فارسی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رهبری مدیریت دانش، فرایند، افراد، فناوری، فرایند‌های دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش

معرفی پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهره‌وری آسیایی

ابزار ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی، بر اساس چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیایی تهیه شده است. این ابزار یک پرسشنامه است که برای کمک به سازمان‌ها برای یک ارزیابی اولیه و سریع از آمادگی برای مدیریت دانش، طراحی شده است. این ارزیابی در ابتدای برنامه مدیریت دانش انجام می‌شود. قبل از شروع سفر مدیریت دانش، لازم است سازمان؛ نقاط قوت و فرصت‌های بهبود خود را بداند. پس از ارزیابی، سازمان می‌تواند روی برنامه‌های مدیریت دانش خود برای رفع کمبودهای شناسایی شده از طریق ارزیابی، تمرکز کند.

چگونگی استفاده از ابزار مدیریت دانش بهره‌وری آسیایی

این پرسشنامه باید توسط ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارکنان سازمان که از همۀ سطوح و همۀ بخش‌ها باشند، جواب داده شود. پاسخ دهندگان می‌بایست حداقل شش ماه یا بیشتر سابقه کار در سازمان داشته باشند. این شرط به این دلیل است که اطمینان حاصل شود که پاسخ دهندگان با سازمان آشنا بوده، و قادر به پاسخ گویی به بیشتر سؤالات می‌باشند.

البته در صورتی که امکان پاسخ دادن توسط ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد سازمان نباشد، با گرفتن یک نمونه حداقل که تعداد آن بر اساس فرمول آماری تعیین تعداد نمونه در جامعه محدود محاسبه شده باشد، می‌توان این کار را انجام داد. متوسط نمره هر دسته (از هفت دسته تشریح شده در پرسشنامه) محاسبه شده، و به شکل نمودار راداری نشان داده می‌شود.

پرسشنامه دیگری نیز برای ارزیابی مدیریت دانش وجود دارد که مقیاس KMPI نام دارد. پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (KMPI) توسط لی و همکاران معرفی گردید و با اقبال زیادی در میان پژوهشگران مواجه شد. این ابزار نیز براساس پنج محور خلق، ذخیره، تسهیم، بکارگیری و درونی‌سازی دانش استوار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله