پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهره وری آسیایی

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهره وری آسیایی

هدف: بررسی ارزیابی مدیریت دانش در سازمان

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

ابعاد: رهبری مدیریت دانش، فرایند، افراد، فناوری، فرایند‌های دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش

تعداد سوالات: ۴۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

معرفی پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهره وری آسیایی

ابزار ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی، بر اساس چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی تهیه شده است. این ابزار یک پرسشنامه است که برای کمک به سازمانها برای یک ارزیابی اولیه و سریع از آمادگی برای مدیریت دانش، طراحی شده است. این ارزیابی در ابتدای برنامه مدیریت دانش انجام می شود. قبل از شروع سفر مدیریت دانش، لازم است سازمان؛ نقاط قوت و فرصت های بهبود خود را بداند. پس از ارزیابی، سازمان می تواند روی برنامه های مدیریت دانش خود برای رفع کمبودهای شناسایی شده از طریق ارزیابی، تمرکز کند.

چگونگی استفاده از ابزار مدیریت دانش بهره وری آسیایی

پرسشنامه ارزیابی می بایست توسط ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارکنان سازمان که از همۀ سطوح و همۀ بخش ها باشند، جواب داده شود. پاسخ دهندگان می بایست حداقل شش ماه یا بیشتر سابقه کار در سازمان داشته باشند. این شرط به این دلیل است که اطمینان حاصل شود که پاسخ دهندگان با سازمان آشنا بوده، و قادر به پاسخ گویی به بیشتر سؤالات می باشند. البته در صورتی که امکان پاسخ دادن توسط ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد سازمان نباشد، با گرفتن یک نمونه حداقل که تعداد آن بر اساس فرمول آماری تعیین تعداد نمونه در جامعه محدود محاسبه شده باشد، می توان این کار را انجام داد. متوسط نمره هر دسته (از هفت دسته تشریح شده در پرسشنامه) محاسبه شده، و به شکل نمودار راداری نشان داده می شود.