ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

هدف: بررسی ارزیابی مدیریت دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و  فارسی : دارد

ابعاد: خلق دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و نهادینه سازی دانش

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

لی و همکاران به سال ۲۰۰۴ یک مدل عمومی برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش ارائه داده‌اند. این مدل با نام Knowledge management performance index یا KMPI شناخته می‌شود. مقیاس KMPI ابزاری برای سنجش عملکرد مدیریت دانش در سازمان است. دانش ، از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها سرچشمه می‌گیرد. از سویی دیگر ، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی در جوامع فراسرمایه ای، باوری پذیرفته شده است و مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از فرایند گردش دانش (KCP) موثری برخوردار باشند. تجزیه و تحلیل مدیریت دانش کمک می‌کند تا نسبت به موقعیت کنونی سازمان شناخت پیدا کرده و بدانیم توسعه باید در کدام یک از نواحی سازمانی انجام گیرد. این امر باعث می‌شود تا در مورد فرایند انتقال دانش و راه‌های انتقال آن در سازمان ، اطلاعاتی را کسب کرده و در مسیر ارتقا، آسان سازی و بهینه کردن آن پیش برویم.

مدل ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

مدل ارزیابی عملکرد مدیریت دانش