پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (مقیاس KMPI) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف‌: مفهومی و عملیاتی

منبع معتبر انگلیسی و  فارسی : دارد

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: خلق دانش، گردآوری دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و نهادینه سازی دانش

تعریف مفهومی پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

مقیاس ارزیابی عملکرد مدیریت دانش یا Knowledge management performance index به اختصار KMPI نامیده می‌شود. لی و همکاران به سال ۲۰۰۴ یک مدل عمومی برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش ارائه کردند و نام آن را KMPI گذاشتند. این مقیاس ابزاری برای سنجش عملکرد مدیریت دانش در سازمان است.

دانش، از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها سرچشمه می‌گیرد. از سویی دیگر، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی در جوامع فراسرمایه ای، باوری پذیرفته شده است و مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از فرایند گردش دانش (KCP) موثری برخوردار باشند. تجزیه و تحلیل مدیریت دانش کمک می‌کند تا نسبت به موقعیت کنونی سازمان شناخت پیدا کرده و بدانیم توسعه باید در کدام یک از نواحی سازمانی انجام گیرد. این امر باعث می‌شود تا در مورد فرایند انتقال دانش و راه‌های انتقال آن در سازمان، اطلاعاتی را کسب کرده و در مسیر ارتقا، آسان سازی و بهینه کردن آن پیش برویم.

مدل ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

مدل ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

فرایند گردش دانش با گردآوری و اکتساب دانش آغاز می‌شود. سپس دانش باید به اشتراک گذارده شود و در تمامی سازمان از آن بهره برداری شود. در این مرحله ایجاد یا شناسایی دانش نیز وارد می‌شود و به درونی سازی و حفاظت از دانش کمک میکند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. عزیزانم مدیریت دانش را جدی بگیرید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله