پرسشنامه رهبری معنوی

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: چشم‌انداز، نوع دوستی، ایمان و امید، تعهد و تعلق و معناداری

تعریف مفهومی پرسشنامه رهبری معنوی

رهبری معنوی ایجاد انگیزه‌ای درونی و الهام‌بخش در کارکنان مبتنی بر ارزش‌های محوری سازمان است که به اثربخشی و کارایی بیشتر منجر می‌شود. این مفهوم در دهه‌های اخیر بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. این شیوه رهبری پیوند ناگسستنی با اخلاق کاری و رهبری اخلاقی و دین دارد. در واقع رهبری معنوی رکن نخست رهبری اخلاقی است. رهبران معنوی دیدگاه‌های سطح بالایی دارند که ریشه آن ممکن است وابسته به یک مذهب خاص باشد.

یکی از اصلی ترین اجزای محیط‌های کاری معنوی، رهبر معنوی است. سازمان‌ها نیاز دارند که در مسیر تبدیل خود به سازمان‌های یادگیرنده، معنویت را در محل‌های کار خود رواج دهند. به همین خاطر احتیاج به رهبری معنوی دارند. در این بین وظیفه رهبری را می‌توان کمک به دیگران در یافتن روح درونی خود، به دست آوردن و حفظ اعتماد دیگران، گوش دادن مؤثر به خواسته‌های دیگران و در کل، خدمت به همکاران خود بدون در نظر گرفتن علائق شخصی دانست.

مهم ترین عامل را برای گرویدن و عضو شدن افراد در یک سازمان یا یک گروه، اشتیاق یا جلب کردن قلب آنان است. بنابراین رهبری را نیز باید اصلی ترین شخص در گروه یا سازمان دانست که از پس این کار بر می‌آید. این نوع رهبران، یعنی رهبران معنوی و ارزش مدار به کارها و فعالیت‌های پیروان در سازمان یا گروه به وسیله وصل کردن آنان به ارزش‌های عمیق درونی آنان معنی می‌دهند. آنها باعث افزایش تعهد، انگیزش، کارایی و انرژی‌گیری آنان در سازمان با گروه میشوند.

تعریف عملیاتی

برای سنجش این مقوله از پرسشنامه رهبری معنوی استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ گویه است که برای نمره‌گذاری از طیف لیکرت استفاده شده است. نمره هریک از گویه‌ها بین ۱ تا ۵ می‌باشد و هر سازه نیز میانگین گویه‌های تشکیل دهنده آن است. بنابراین می‌توان وضعیت رهبری معنوی در سازمان را مورد سنجش قرار دارد.

رهبری معنوی بر فرایند اثرگذاری اجتماعی جمعی تأکید دارد که همه اعضاء گروه‌ها را برای کار کردن به روش‌های معنادار توانمند می‌سازد. رهبری معنوی نسبت به سایر تئوری‌های رهبری معنوی تأکید کمتری بر محوریت رهبر دارد. بیشتر بر روی تمرکز همه اعضای گروه به منظور رسیدن به نیازهای معنوی و ارتقای تعهد و عملکرد سازمانی تأکید دارد. در این رویکرد، نیازهای معنوی اساس و شکل رهبری معنوی را مشخص می‌کند. هر شخصی که تأثیر مثبتی بر روی تعالی گروه، عضویت و عملکرد داشته باشد به عنوان رهبر تلقی می‌شود.

رهبری معنوی شامل برانگیختن و الهام بخشیدن کارکنان از طریق یک چشم‌انداز متعالی و یک فرهنگ است. این فرهنگ بر مبنای ارزش‌های نوع دوستانه برای پرورش نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و بهره ور می‌باشد. رهبر معنوی از طریق ایجاد حساسیت نسبت به خود و دیگران و ماوراء و طبیعت در افراد سازمان، آنها را نسبت به شغل و کار خود علاقمند می‌کند، سپس باعث برانگیختن آنان نسبت به وظایف کاری خود می‌شود و در نتیجه موجبات بقای معنوی آنان را فراهم می‌آورد. .

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله