پرسشنامه سازماندهی

دانلود پرسشنامه سازماندهی و عوامل موثر بر ساختار سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: کاپتین و همکاران

تعداد سوالات: ۱۰گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

فایل ضمیمه: پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز دارای ۲۴ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سازماندهی

تعریف مفهومی ساختار سازمانی: ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار شرکت تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد. سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

تعریف مفهومی سازماندهی: سازماندهی، عمل بازآرایی اجزاء است که بر اساس یک یا چند قاعده صورت می‌گیرد. در مدیریت، سازماندهی را فرایندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود. سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی و کارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل یک سازه اصلی و ۱۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف سه وضعیتی استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. شیوه تفسیر و نمره‌گذاری پرسشنامه به صورت مفصل در فایل ورد آمده است. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه ساختار سازمانی را بنگرید.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از روش دلفی استفاده شد. پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسط میول کاپتین و همکاران (۲۰۰۵) مورد سنجش قرار گرفت و ۰/۸۱۷ گزارش شد. چون آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ است بنابراین پایایی مناسب می‌باشد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله