پرسشنامه ساختار سازمانی

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز
  • پرسشنامه سازماندهی کاپتین

ابعاد پرسشنامه ساختار رابینز: پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد پرسشنامه سازماندهی کاپتین: تک بعدی دارای ۱۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ساختار سازمانی

تعریف مفهومی ساختار سازمانی: ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. سه مولفه عمومی ساختار سازمانی عبارتند از:

رسمیت: رسمیت به‌میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره می‌کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی به‌طور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح می‌شود و در صورت لزوم، تغییرات بعدی نیز به‌طور رسمی توسط مدیر، ابلاغ می‌گردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی، روابط سازمانی به‌طور شفاهی برای کارکنان بیان می‌شود و در صورت لزوم، به‌طور طبیعی تغییر می‌یابند.

پیچیدگی: مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‌شود یا وجود دارد.

تمرکز: تمرکز در سلسله‌مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود، که قدرت تصمیم‌گیری دارد.د.

تعریف مفهومی سازماندهی: سازمان‌دهی شامل تعریف مشاغل و روابط کاری، تعیین وظایف مختلف در ارتباط با برنامه‌ها، تنظیم و تخصیص منابع و طراحی ساختاری است که وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را برای حفظ همواری و اثربخشی در عملیات متمایز می‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سازه ساختار سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این مقیاس براساس مطالعات ساختار سازمانی رابینز شامل سه بعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز است. همچنین ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارد که می‌تواند در اختیار کارکنان سازمان قرار گیرد. بعلاوه یک پرسشنامه شامل ۱۰ گویه به همراه شیوه تفسیر نیز پیوست گردیده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله