پرسشنامه عملکرد سازمانی

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد همراه با شرح و تفسیر

پرسشنامه عملکرد سازمانی ابزاری کاربردی است که در مطالعات مختلف توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظر به کابرد گسترده‌ای که این مقیاس دارد در این بخش انواع مختلف پرسشنامه‌های موجود ارائه شده است.

پرسشنامه عملکرد سازمانی (مقیاس اچیو)

مدل اچیو ACHIEVE مقیاسی استاندارد است که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شد. این مقیاس براساس هفت بعد به بررسی عملکرد سازمان می‌پردازد.

ابعاد مقیاس اچیو

ابعاد مقیاس اچیو

منبع:  هرسی و گلداسمیت

ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط

  • نسخه ۴۲ سوالی مقیاس اچیو
  • نسخه ۱۶ سوالی مقیاس اچیو

این مقیاس دارای روایی، پایایی و شیوه تفسیر است و در دو نسخه تهیه شده است.

پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

مالتیک و همکاران مقیاسی استاندارد برای ارزیابی عملکرد سامان در شش بعد مختلف ارائه کرده‌اند. این مقیاس بسیار کامل و گسترده است بنابراین با استقبال زیادی همراه شده است.

ابعاد پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

ابعاد پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک

منبع: مالتیک و همکران

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۹ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

پرسشنامه عملکرد شغلی

عملکرد شغلی یکی از مفاهیم مرتبط با عملکرد سازمانی است. با این وجود نباید پرسشنامه عملکرد شغلی و سازمانی مترادف درنظر گرفته شوند.

دانلود مجموعه پرسشنامه عملکرد شغلی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

  • فرم کوتاه پرسشنامه عملکرد شغلی:  دارای ۶ گویه
  • پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون: تک‌بعدی دارای ۱۵ گویه
  • پرسشنامه عملکرد شغلی: بعد وظیفه‌ای و بعد زمینه‌ای دارای ۱۱ گویه

اطلاعات روایی، پایایی، شیوه تفسیر موجود است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان

ارزیابی عملکرد سازمانی یکی دیگر از محورهای بحث مدیریت عملکرد سازمانی است..

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران
منبع: اندره دوال همراه با روایی و پایایی و منبع امرالد

تعداد سوالات پرسشنامه: ۴۴ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ساختاری، رفتاری، ارتباطی

زیر ابعاد: ساختار مسؤلیت سازمان، محتوای اطلاعات عملکرد، انسجام اطلاعات عملکرد، مدیریت‌پذیری اطلاعات عملکرد، پاسخگویی، سبک مدیریت، جهت‌گیری عملی سازمان، ارتباط پیرامون عملکرد، همسویی

پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان
منبع: ولبا و جانسن همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر فارسی

تعداد سوالات پرسشنامه: ۳۰ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انگیزش، رضایت، خلاقیت، آموزش، مسئولیت‌پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ
منبع: هرزبرگ همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر فارسی

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۷ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عوامل عینی و عوامل ذهنی

فصل دوم و ادبیات پژوهش ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد

فصل دوم و ادبیات پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد سازمانی توسط پایگاه پارس‌مدیر به نگارش درآمده است. این فصل دوم در پایان‌نامه‌ای با هدف ارزیابی عملکرد پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده و به نگارش در آمده است. بنابراین مالکیت معنوی آن با پایگاه پارس مدیر است و بازنشر آن از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست. مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی را می‌توانید خریداری کنید.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله