پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه و مقیاس ارزیابی عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی: مدل اچیو

منبع: پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط


پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ
منبع: هرزبرگ همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر فارسی

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۷ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عوامل عینی و عوامل ذهنی


پرسشنامه عملکرد سازمانی مالتیک
منبع: مالتیک و همکران همراه با روایی و پایایی و منبع از امرالد

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۹ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی


پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
منبع: پاترسون همراه با روایی و پایایی و منبع فارسی معتبر

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۵ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: این پرسشنامه فاقد بعد است


پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی چیانگ سیه

منبع: چیانگ و سیه

تعداد سوالات پرسشنامه: این پرسشنامه کوتاه و فاقد بعد است تا در یک پرسشنامه چندبعدی استفاده شود و برای ارزیابی واقعی عملکرد است.

ابعاد: این پرسشنامه جهت ارزیابی عملکرد بوده و امتیازات آن تفسیری است.


پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران
منبع: اندره دوال همراه با روایی و پایایی و منبع امرالد

تعداد سوالات پرسشنامه: ۴۴ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ساختاری، رفتاری، ارتباطی

زیر ابعاد: ساختار مسؤلیت سازمان، محتوای اطلاعات عملکرد، انسجام اطلاعات عملکرد، مدیریت‌پذیری اطلاعات عملکرد، پاسخگویی، سبک مدیریت، جهت‌گیری عملی سازمان، ارتباط پیرامون عملکرد، همسویی


پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان
منبع: ولبا و جانسن همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر فارسی

تعداد سوالات پرسشنامه: ۳۰ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: انگیزش، رضایت، خلاقیت، آموزش، مسئولیت‌پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت


فصل دوم و ادبیات پژوهش ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد

فصل دوم و ادبیات پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد سازمانی توسط پایگاه پارس‌مدیر به نگارش درآمده است. این فصل دوم در پایان‌نامه ای با هدف ارزیابی عملکرد پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده و به نگارش در آمده است. بنابراین مالکیت معنوی آن با پایگاه پارس مدیر است و بازنشر آن از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست. مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی را می توانید خریداری کنید.

10000 تومان – خرید