پرسشنامه عملکرد مدیران

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیران (ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: اندره دوال همراه با روایی و پایایی و منبع امرالد

تعداد سوالات پرسشنامه: ۴۴ سوال با طیف لیکرت

ابعاد اصلی: ساختاری، رفتاری، ارتباطی

ابعاد فرعی: ساختار مسؤلیت سازمان، محتوای اطلاعات عملکرد، انسجام اطلاعات عملکرد، مدیریت‌پذیری اطلاعات عملکرد، پاسخگویی، سبک مدیریت، جهت‌گیری عملی سازمان، ارتباط پیرامون عملکرد، همسویی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد مدیران

عملکرد مدیران سازمان بر فعالیت هایی دلالت دارد که در راس هرم سازمان انجام می‌شود. عملکرد سازمانی مدیران در سطوح سازمان شامل عملکرد مدیران ارشد، مدیران میانی و سرپرست‌ها است که در یک سازمان بزرگ موضوعیت دارد. در شرکت‌های بزرگ با ارزیابی عملکرد مدیران می‌توان به میزان توان مدیران در انجام صحیح امور محوله دست پیدا کرد. دقت کنید برای سنجش عملکرد مدیران با استفاده از پرسشنامه عملکرد می‌توان از دیدگاه کارکنان استفاده کرد. همچنین با استفاده از روش خودارزیابی نیز می‌توان عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار داد.

میزان تحقق اهداف سازمان، یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد مدیر است. شاخص‌های فرآیندی مدیران را قادر می‌سازد تا با بررسی آنها از نقاط ضعف سازمان خود آگاه شوند. تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک کمک زیادی به استقرار نظام ارزیابی عملکرد خواهد کرد و امکان تحقق شاخص‌ها را در مرحله اجرا افزایش می‌دهد. شاخصها نمایانگر واقعیت‌های موجود در عرصه فعالیت‌های یک سازمان هستند. در نظام مدیریت ابزاری کارآمد برای ارزشیابی از برنامه ها و فعالیت‌ها هستند و از طریق آنها می‌توان از حصول به اهداف از پیش تعیین گردیده در برنامه‌ها آگاهی یافت.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه از ابزار پرسشنامه عملکرد مدیران برای ارزیابی فعالیت‌های مدیریت سازمان استفاده گردید. این پرسشنامه مقیاسی استاندارد است که توسط اندروه دوال در قالب سه عامل اصلی، نه عامل فرعی و ۴۴ گویه طراحی شد. برای نسجش هریک از گویه‌های پرسشنامه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. همچنین اطلاعات روایی و پایایی این مقیاس نیز به صورت دقیق ارائه شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله