پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد

پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: لاتین و فارسی

نوع پرسشنامه: استاندارد

ابعاد: حمایت شخصی، حمایت شغلی، مدیریت دقیق

سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد

حمایت مدیریت ارشد بخشی از فلسفه مدیریت در تئوری‌های سازمانی است. وظیفه مدیران تنها به برنامه‌ریزی و سازماندهی خلاصه نمی‌شود و انتظار می‌رود که مدیران از نیروی انسانی جهت پیروری از اهداف سازمانی حمایت کنند. به‌طور کلی حمایت مدیریت وابستگی زیادی به مهارت‌های ارتباطی مدیر با سرپرست دارد. میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان که به آنها کمک کرده و از آنان پشتیبانی می‌کنند را حمایت مدیران گویند.

رونی و گوتلیب مقیاسی شامل سه بعد را برای سنجش حمایت مدیریت ارشد ارائه کرده‌اند. ابعاد این مقیاس شامل حمایت شخصی، حمایت شغلی و مدیریت موشکافانه است. برای سنجش هریک از این ابعاد نیز گویه‌هایی در نظر گرفته شده است.

حمایت از شخص و عزت نفس او: بازخورد مثبت مدیر به کارکنان، تشویق کارکنان، تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان، کمک به کارکنان در زمانی که به شدت به کمک نیاز دارند.

حمایت شغلی: ارائه توضیحات به کارکنان درباره تصمیمی که برای آنها گرفته می‌شود، انتظارات روشن از کارکنان، پاسخ به پرسش‌های کارکنان در کمترین زمان ممکن، مشاوره دادن به کارکنان برای اخذ تصمیم، سپردن تصمیم نهایی به کارکنان.

مدیریت موشکافانه و دقیقه: برسری تصمیمات کارکنان و تایید یا اصلاح آن، تکیه کردن بر روی نکات مثبت کارکنان، اجازه دادن به کارکنان برای شرکت در جلسات.

تعریف عملیاتی: برای سنجش میزان پشتیبانی مدیریت ارشد از پرسشنامه‌ای شامل سه سازه اصلی و سیزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و همچنین روایی همگرا و واگرا بررسی شده است. پایایی مقیاس نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای تک تک ابعاد و کل پرسشنامه بررسی شده است.

3.8 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله