مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر (TQM) : دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی با کیفیت مناسب و به صورت تخصصی

رابطه مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر و عملکرد

ترجمه چکیده: رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد یک بحث بسیار متداول در ادبیات پژوهش است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته‌ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت‌های مدیریت کیفیت جامع روی پیامدهای عملکرد بیان نموده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیت‌های مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری اثر می‌گذارند و همچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد. بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق، داده‌ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودیم. یافته‌ها ارتباط مثبت بین فعالیت‌های مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داد.

دانلود اصل مقاله TQM و عملکرد

عوامل موثر بر مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه چکیده:‌هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدلسازی مدیریت کیفیت جامع، در شهرداری‌های نواحی مختلف،و ایجاد یک مدل فراخور(مناسب)مدیریت کیفیت جامع برای شهرداری ها، می‌باشد. در این مقاله،یک روش کیفی،که شامل مصاحبه‌های عمیق و دقیق با کارشناسان می‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.پاسخ دهندگان به این مصاحبه،۳۰ تن از مدیران دفاتر شهرداری‌های نواحی مختلف هستند؛۷فاکتور(عامل) در این سنجش استفاده شده است که شامل موارد زیر می‌باشند: ….

دانلود اصل مقاله عوامل موثر بر TQM

رابطه استراتژی، عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه چکیده : مطالعه ارائه شده در این مقاله، تناسب عملیات مدیریت کیفیت جامع در نقش میانجیگری رابطه میان استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. با بررسی مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با استراتژی سازمان، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع در زمینه‌های گسترده تر است. همچنین مناقشاتی که در ادبیات موضوع در مورد رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی‌های رهبری هزینه و تمایز سازمانی وجود دارد، مجدداً بررسی و برطرف می‌شود.

داده‌های تجربی این مطالعه از نظرسنجی ۱۹۴ مدیر ارشد و میانی شرکت‌های استرالیایی جمع آوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که مدیریت کیفیت جامع به طور قابل ملاحظه، با استراتژی تفکیک رابطه مثبت دارد. همچنین به طور جزئی، در رابطه میان استراتژی تفکیک و سه معیار عملکرد (کیفیت محصول، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) نقش میانجیگری ایفا می‌نماید.

رابطه استراتژی، عملکرد و TQM

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله