پرسشنامه تحول دیجیتال

دانلود پرسشنامه تحول دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

منبع لاتین: ندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: استراتژی دیجیتال،‌ حکمرانی دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال، بلوغ دیجیتالی سازمان و پیامدهای دیجیتالی

پیوست: فرم کوتاه مقیاس تحول دیجیتالی شامل ۲۳ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تحول دیجیتال

تعریف مفهومی: تحول دیجیتال یکپارچه‌سازی فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های کسب‌وکار بوده و به طور ریشه‌ای به تغییر نحوه انجام عملیات آن و ارزش‌رسانی به مشتری تمرکز دارد. تحول دیجیتال عنصر اساسی برای انقلاب صنعتی نسل چهارم است. به علاوه، به ایجاد تغییرات فرهنگی سازمانی که برای مقابله با چالش‌های وضع موجود نیاز است می‌پردازد. تحول دیجیتال برای انواع کسب‌وکارها لازم است. موضوع اصلی تمام مقالات و بحث‌های علمی مرتبط با کسب‌وکار چگونگی کسب مزیت رقابتی پایدار در دنیای دیجیتال امروز است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تحول دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۴۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. براساس این مطالعه ابعاد تحول دیجیتالی سازمان عبارتند از:

  • استراتژی دیجیتال
  • حکمرانی دیجیتال
  • بلوغ دیجیتالی سازمان
  • منابع انسانی دیجیتال
  • پیامدهای دیجیتالی
ابعاد تحول دیجیتالی سازمان

ابعاد الگوی تحول دیجیتالی سازمان

البته عوامل دیگری مانند رهبری دیجیتال یا فرهنگ دیجیتال نیز وجود دارند که در این الگو به ترتیب در مقوله «حکمرانی دیجیتال» و «بلوغ دیجیتالی» ارائه شده‌اند. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل‌دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج پرسشنامه تحول دیجیتال استفاده کرد.

4.2 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله